Our Recent Posts

Zápisky plejáďana 3.

Zdravím Tě opět, budeme dnes psát o našich formacích lodí a způsobu jakým způsobem je využíváme. Nejprve tedy pro upřesnění časoprostorového bodu, který budu popisovat. Souřadnice takového bodu určuje 6 konstantních směrníků, které se zapisují pomocí symbolů naší databáze souřadnic. Takže například tvá současná poloha v této soustavě, by její zápis vypadal takto:Je to soustava u nás zvaná „pravá soustava míst kvantové matice 7. vlákna“ Proč tento divný název? Divný pro Vás, protože musím hledat slovní spojení nejbližší k našemu významu pro nás. My toto považujeme jako naprostou samozřejmost, jako Vy třeba souřadnice zeměpisných míst. A proč tím vlastně začínám? Abych trochu odkryl to, co vy se teprve snažíte pochopit a nejde vám to pro přílišnou roztříštěnost Vašeho potenciálu bytí. Vždyť vše, co potřebujete, jste měli na dosah a Vy ve své naivitě jste to rozbili na střepy a rozhodili tak, že máte problém najít zřejmé střípky, které k sobě patří. Copak již není čas si začít dávat obraz celku dohromady? Kdybyste nebyli tak pošetilí, už dávno jste mohli čerpat ze studnic, dnes ještě uzamknutých míst pro vás zámky, jenž jsou chráněny nejen námi, ale mnohem významnějšími silami, o nichž se Vám ještě ani nevybavily podrobnosti. Naše civilizace i jiné pracují v tak komplexní realitě, že dnešní Vaše všechny výpočetní přístroje by nebyly schopny s touto realitou pracovat. Je to náš pohled na univerzum a ten se neustále vyvíjí a netvrdím, že třeba za nějaký čas nedojdeme k ještě hlubšímu poznání při našem posunu. Pamatujte, že vše se vyvíjí a vše je živoucí. Celá soustava, ve které jsme my i Vy je celek a my jen nepatrnými částečkami v téhle realitě.

Takže na obrázku zakreslím realitu, jak jen mohu, abych neporušil, co je „svaté“. Ale buď v klidu, je to zařízeno tak, že co jest chráněno, já nemohu, aniž bych použil lsti a obešel ochrany, porušit. Jelikož oba ctíme kodex a slovo čest něco pro tebe znamená, pak jistě chápeš, že bych to nikdy neudělal.


Ale pojďme nejprve k popisu samotných souřadnic a k čemu slouží:

1. řádek - popisuje rameno toku energie proudící z oblasti zvané „intenční singularita dimenze počátku“. Čili prostor mimo kvantovou mřížku, odkud se vše line jakoby z ničeho, jako když z místa nicoty se najednou vynořují ramena řek, z nichž je utvářen matrix. A tento univers má v naší databázi přiřazeno rameno, odkud se line a má přiřazen význam v databázi.

2. řádek - popisuje tvar tohoto ramena a taky místo, kde se rozděluje nejbližší větev tohoto toku. Představ si kořeny soustavy stromů, které vyrůstají z míst ohraničeného neviditelným květináčem. A právě místo, které z kořene se mění na strom, tento údaj popisuje.

3. řádek - tato konstanta popisuje kvalitu onoho stromu, čili o který druh v rámci universa se jedná. Máme zde základních 12 kvalit universa, čili prostorů, jenž mají samostatný přívod toku z dimenze počátku. A mají zvlášť použit základ živoucího nebeského jazyka, o kterém jsem se už zmínil.

4. řádek – tento je velmi důležitý. Je to místo popisující větev stromu. Větev je něco, co vy nazýváte paralelní alternativa. Něco jako určitá kvalita daného vývoje. Vem si třeba dvě větve vybíhající nebo správně řečeno vyvěrající z kmene ve stejném bodě, ale i když čerpají míz z jednoho kmene, stejného místa, tak i přesto jedna se vyvine, jiná uschne, jiná urodí pupen, jiná stihne v tom samém ovoce… a tak to je.

5. řádek – takže označuje konkrétní větev. Ještě, aby to nebylo tak jednoduché, tak každá větev je stejně tvořena, jako vše v universu. Tudíž má nekonečné množství dimenzních otisků. Každý je chráněn proti přístupu pečetí strážce, jenž ji otevírá pouze, pokud je potřeba vykonat korekce na hlavní větvi. Takže všechny jemné projevy této větve v jejím okolí, její kůra, počet vláken v ní, kvalita toku mízy, to vše toto řeší.

6. řádek – ten je už blíže tomu, kam jste se zatím dopracovali v povědomí toho, co jest. Jsme tímto nasměrování ve správném okamžiku, správném místě, ve správném nastavení, abychom svůj záměr uskutečnili co nejefektivněji. Onen řádek je v podstatě přesné určení souřadnice a času.

Tak tohle je obecný a velmi plytký výklad, který byl potřeba pro pochopení, jak pracují naše navigační přístroje, jak na lodích, tak pro portály, jenž využíváme ve významných chrámech na naší domovské soustavě. Portály máme i v mateřských lodích, jenž mohou v nich přesunovat kluzáky do míst, jenž jsme vytipovali jako vhodné platformy třeba i na Zemi.A teď pár slov o našich navigačních přístrojích. Jedná se o přístroje, které na principu kvantového propojení jsou spojeny s onou zmíněnou databází. Okolo databáze je rozprostřen vyhledávající umělý algoritmus tvořený umělou inteligencí. Ta je napojena na bytost, jenž má na starost řízení a ochranu databáze. Je to velmi vzácná a ctěná bytost, jenž přišla k nám po našem sedmém povznesení.


A teď to hlavní, jaký je postup. Řekněme, že jsem v našem chrámu s portálem a chci se přesunout na mateřskou loď tímto způsobem. Vstoupím do portálu, na virtuální obrazovce zadám název cíle – čili kód lodě. V myšlenkovém skeneru zadám podrobnosti, tzn. čas, místo na lodi. Čas proto, že loď je často velmi vzdálená od mé pozice a během přesunu jsme mimo časový rámec, tudíž se můžeme vynořit ve zvoleném čase. Pak proběhne odejmutí mého otisku a vědomí je přeneseno do kvantové vlny. Spolu s tím se vykoná tzv. „matice živoucí podstaty“ a je rovněž umístěna do kvantové podoby. Pak se provede skrze portálový kanál přenos, kdy je nejprve vědomí umístěno na dané místo a spojí se skrze multidimenzní komunikační zařízení s cílovou oblastí přesunu. Tam je buď automaticky, nebo s pomocí obsluhy vykonáno přenesení a spojení vědomí s maticí. Pokud se jedná o portál plnohodnotně vybavený, můžu před připojením matice do časoprostoru zvolit vibrační posun, čili zda se projevím fyzicky či v pozměněné podobě vůči okolnímu prostředí. To tedy znamená mimo synchronizační frekvence. Tím jsem schopen být jakoby na místě, ale v opačném kmitu než-li pozorovatel a okolí. Tudíž jsem pro ně nehmotný. Toto platí, jak pro mne, tak i kluzák, či předměty, jenž takto jsme schopni přepravit.


U předmětů je to tak, že jsou posílány skrze energetickou vlnu tvořenou tachionovým přenosovým demodulátorem, který zajišťuje jeho zrcadlení na určeném místě. V podstatě řečeno , matrice je v energetické úrovni a je schopna se naší technologii přenášet mimo časový rámec i mimo fyzickou rovinu, v rozsahu 3 oktáv dimenzí. Tak nějak to lze popsat.


No je to pro Tebe poměrně náročné na pochopení ale cítím Tvůj vzrůstající zájem i to, že tohle probouzí u Tebe zvědavost a zápal uchopit tuhle problematiku hlouběji. Ano tohle je ta správná cesta, sbírej střípky z různých oblastí a dávej si je do souvislostí. Pak se ti začne vynořovat čím dále zřetelněji obraz rámce v celkovém uspořádání Vašeho toku. Ten je Ti přístupný díky otevřenosti, kterou v sobě generuješ. Je to přesně ten proces, který posouvá hranice v celkovém uspořádání vašeho toku. A ty víš dobře, co ti bylo řečeno o klíčích, které nosíš. Jen stále nevěříš. Ale mám pro tohle pochopení.


Tak a jdeme dále. Něco o uspořádání naší flotily. No je ti jasné, že budu ale psát v obecné rovině. Detaily a jasný rámec zůstane skryt, neboť vše má své důvody, proč má býti skryto. Tak řekněme, že ti popíšu nyní základní jednotku, která má samostatný úkol a je nezávislá na zbytku flotily a je schopna plnit úkoly v rámci jedné soustavy velikosti té Vaší.


Tak se dejme do díla, bude to delší popis. Zajisti si pohodlí pro zápis...

Jádrem této formace je „polotěžká“ mateřská loď, jakou jsi již kreslil. Má velikost okolo 500 m a je na ní portál. Ten je schopen přímého napojení na další jednotky naší flotily, strategické místa v prostoru i v naší mateřské soustavě. Stejně, jako při přepravě předmětů má rozsah 3 oktáv. Oktávu vnímej jako dimenzní vrstvy přilehlé k té fyzické, ve které se manifestuje vše ve vlákně tohoto universa. Tak tedy tato mateřská loď této samostatné jednotky – svazu lodí, je vybavena vším, co je potřeba k operacím v podstatě po neomezenou dobu. A co je součástí dále, je to cca 200 lodí, které mají specifické úkoly. Můžeme je řadit do 5 kategorií.

Řekněme kategorii alfa – těžké lodě schopné odolat průletu jak hvězdou, tak i se pohybovat skrze horizont událostí v okolí černé díry a při použití přídavných modulačních generátoru, jež jsme schopni si nechat z hlavní lodě poslat na její palubu, umí i poslat černou dírou jak vy nazýváte toto energetické uskupení, jenž je vlastně portálem do jiného ramene vyvěrajícího z dimenze počátku. Jsou to takové uzlové body, kterými lze navštívit jiné vesmíry.

A kolik jich je? No alfa lodí v základu je 6. A ptáš se na výzbroj? No tak předně od Vás nám toho moc nehrozí. Ale jsme samozřejmě ostražití neboť i od Vašich akcí je někdy nutno počítat vliv odjinud. Myslím tím, že za Vaší akcí je podpis někoho, kdo se skrývá a využívá Vás k akcím proti nám. Takže první co naše lodě chrání je štít, jenž brání průniku fyzického objektu skrze plášť. Funguje na principu odklonění do meziprostoru. Toto je vyhodnocováno automaticky, neboť obal okolo lodi je sám o sobě detekčním polem.

U větších alfa lodí tvoří oblast okolo 10 km aktivní vrstvy. Tak jsou zde další vrstvy, které mají za úkol detekci ohrožení. Dalo by se říci, že fungují jako Vaše radary, ale naprosto samostatně a všesměrově a nejen ve fyzické rovině. Nebezpečí hrozí i z jiných vrstev universa, ale o těch vy nemáte ještě ponětí. Ono odklonění do meziprostoru funguje na principech portálu. Takže fyzický objekt je vyjmut z časoprostoru, umístěn do mezivrstvy a pak vložen do pro nás bezpečného časoprostorového místa. Pro střet nám vyrovnanějšími protivníky je to komplikované, neboť bych musel popsat mnoho stran o principech, na jakých pracují naše technologie a našich protivníků. Ale v zásadě se nejedná o kinetické zbraně, nýbrž o technologii na bázi dezintegrace nejen materiální či fyzické rovině, ale rozbíjí na hlubších vrstvách. V podstatě, pokud jste schopni narušit matrici projevu ve zdejším universu, pak dojde k tzv. „vyjmutí z matrixu“ a doslova se vypaří vše, co je tímto zasaženo ze zdejšího universa. Zůstane pouze nezničitelná prapodstata, ale ta již nemůže zde vstoupit, neboť je tímto narušeno její ukotvení v tomto rameni universa. Ale pojďme dále, ať Vás nestraším těmi míň radostnými eventualitami.

Tato loď třídy alfa má posádku tvořenou 120 členy. Je vybavena vším, co potřebujeme k běžnému životu, tedy samostatné kóje, velící, technické i dokonce odpočinkové centra. Velikosti je okolo 2 fotbalových hřišť. Tvar je dán tím, co je upřednostňováno. 3 mají podlouhlý doutníkový tvar a 3 vypadají jako krystal.

Další kategorii jsou lodě beta typu. Ty jsou podobné velkým trojúhelníkovým tvarům. Je jich cca 50 a mají velikost do 100 metrů. Jejich úkolem je průzkum a napomáhání v provozu na planetární úrovni. Posádku tvoří okolo 30 plejáďanů základní posádky. Hlavně jsou nosiči kluzáku, ty má každá po 10 strojích.

Kluzáky jsou tedy lodě gama typu, jenž jsou schopny pojmout posádku 12 cestovatelů.

Každý kluzák má ještě minikluzák třídy delta. Ten by se vám určitě líbil. Je max. pro 3 osoby, aby se byly schopny bezpečně dopravit na povrch planety, vydrží ponor do jakékoliv hloubky, můžou se maskovat, mají pohon na principu mezivrstvého generátoru pole, tudíž mají oproti kluzákům aktivní pohon, jenž ale nevyžaduje zásobu energie, neboť tento generátor ji vyváží průběžně. Je to jeho napojením na tenkou vrstvu, jenž je přilehlá k tomuto prostoru, ve kterém jsme. Přístup k této technologii je vcelku jednoduchý. Myslím, že jej už při dnešních znalostech můžete najít.

Tak tento kluzák má tzv. modifikované strukturní pole, které jej je schopno tvarově uzpůsobovat v rámci hmotnostně-energetické kompatibility matrice. Tzn., že jsou dány parametry, jenž tvoří hranice modifikace tvarů. Dá se to popsat jako že máte jádro, okolo kterého můžete tvořit jako sochař, či designér a tak přizpůsobit kluzák kultuře či prostředí, kde chcete letět. Celkem není velkých rozměrů, max. do 15 metrů, ale jádro umožňuje základ pro 3 z nás, včetně výbavy. Řekněme jádro je tak 4x4x2m

Jako poslední vám popíši sondy – čili automatické průzkumné aktivní jednotky. A tady je jejich specifikace různorodá. Velikostně umíme od nanotechnologii až po opravdu velké objekty. U vás používáme hlavně kategorii 3, tzn. objekty velikosti do 2 metrů, jenž jsou vybaveny dokonalým senzoricko-opticko-aktivním vybavením. Jsou to autonomní jednotky napojené na naše vědomí. Senzory pracují opět v rozsahu 3 oktáv, optická pro to, že snímá ve všech 3 oktávách a aktivní proto, že umí aktivně v oněch dimenzích zasahovat. Ať se jedná o fyzický zásah, energetický, či vložení programových sekvencí do jakéhokoliv objektu využívající principy programování či umělé inteligence.

Pro tento přehled a seznámení je tohle dostačující.


Berte to jako příklad našich možností, ke kterým jsme se vypracovali během mnoha generací a ne vždy to bylo poklidné období. Ale záměr a vůle hledat pravdy bytí nás utvářely po miliony let a to je ovocem tohoto vývoje. Jsme velmi vážení u našich spolupracujících bytostí a i my jim jsme nesmírně vděční za jejich přínos pro náš vývoj.

86 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."