Our Recent Posts

Zápisky Plejáďana - 6.

Poslední pouť v období Lemurie

Poslední má pouť zde na Zemi byla velmi hektická, neboť jsem byl posledním králem tohoto lidu a musel jsem s tímto břemenem naložit, jak nejlépe to šlo. Předně jsem se narodil do rodu, jenž jako jediný byl ještě schopen odolávat stále rušivějším projevům na mezidimenzní vrstvě, jenž byla posilována skrze plejádskou odlož „elochim“ a jejich spojenců zde v Atlantidě. Jejich technologie byla založena na rozvibrování černého krystalu v magnetickém poli, jenž vytvářel energetické rušivé vlny, které narušovaly struktury časoprostorových bran i uzlů, kterými jsme mohli proti nim podnikat protiopatření. Dodnes je tato technologie využívána Vaší největší církví a jejich tajnou lóží. Ostatně to byl první útok na Tebe po tom, co jsme tě iniciovali. Ano, můj příteli, největší zlo se skrývá uprostřed toho, co se prezentuje jako světlo. Tak to je a nic s tím nenaděláš. Pokud bys myslel, že v tomto směru můžeš ty nebo SG zasáhnout, musím tě zklamat. Ještě nenadešel Váš čas. Ale řekněme, že máte zaručenou ochranu a důsledky jejich útoků jsou pro Vás minimální. Víš, ono Atlantiďané byli vcelku důvěřiví a nadšení jejich vymoženostmi, jimiž se vypracovali nad ostatní rasy okolo jejich centra. Ale pozdě zjistili ti z nich, jenž měli vhled, že je to cesta do záhuby. Proto tento směr jejich kultury upadl, neboť se jejich technologie vymkla kontrole a napáchala tolik škod, díky kterým jsou zde uvězněny všechny bytosti v tomhle „smogu“.


Ale pojďme k důležitému tématu, jež doprovázelo mé poslední bytí v "lemuriánském" světě. Jako vybraný a potvrzený nástupce jedné z 12 větví království jsem byl vybrán pro působení v hlavním chrámu. Už od dětství jsem byl školen a cvičen od nejvyšších „kontaktérů“ jak jsme již nazývali ty, co byli schopni navázat a komunikovat skrze bránu a krystal s plejádskými chrámy. Sem tam jsem byl svědkem, jak v hlavním chrámu se objevil Plejáďan přímo a byla svolána rada, kde se probíraly možné varianty jejich pomoci nám pro blížící se události. Chci ještě dodat, že jsem většinu času trávil okolo tohoto chrámu, neboť zde jsme vystavěli nejintenzivnější ochranu proti rušivým vlivům proudící z černého krystalu. Tak jsme jedině zde ke konci byli schopní vzdorovat oněm vlivům nutných pro závěrečnou evakuaci.

V tomto období již na periferiích došlo k prolnutí stále se rozšiřující Atlantské civilizace s našimi rody. Tyto rody již takřka nebyly schopny našich původních schopností. Důsledek byl patrný na energetické struktuře, kdy se počet energetických center u nich snížil na 10. Rovněž došlo ke degenerativním změnám vláken DNA a jejich těla odolávala maximálně 160 let života. Ovšem tyto rody měly samozřejmě stejně jako naši všichni obyvatelé práva, jako každý z Lemurianů, a tak se pomalu začala měnit i struktura našeho lidu. Již 5 zástupců z těchto království v radě nebylo schopno poskytnout vstupní klíč čtení krystalu, a proto začali být nedůvěřiví vůči zbytku rady, která bohužel tímto měla svázané ruce, neboť byla narušena možnost čtení alternativ vývoje. Nás, zbývajících 7 členů, již nemělo takovou energii, abychom viděli za temné mlhy.


Můžeš popsat zakreslenou mapku?

Tak předně není to mapka, ale nákres stavu centrálního ostrova naší říše. Je to jeden z 11 částí našeho území, kde se nacházel krystal vědění a já v něm trávil většinu ze svého života.

Jak vidíš na snímku, je to zachycení stavu před velkým propadem onoho území okolo bodu, který jsem ti vyznačil červeně na tom pohoří.


Nechci být nezdvořilý, ale nějak na našich současných mapách nic podobajícího nemůžu najít … máš k tomu něco?

A tak, chceš vodítko, kde hledat pozůstatky onoho místa? Tak to tě zklamu, neboť bylo velmi změněno událostmi, jenž se pojí s časoprostorovou diverzní trhlinou. Ta vznikla na konci období a toto bylo vymazáno na fyzické úrovni. Zde najdeš toto na této souřadnici:


Tak to mi hlava nebere. Popisuješ fikci, či realitu zdejší současné mé vývojové linie?

Realitu tvé vývojové linie, skrze kterou jsme se museli vypořádat z pohledu jsoucna s nástrahami skrývajícími se v rozsahu bytí zdejšího nastavení.


Nerozumím, popíšeš to jednoduše a stručně?

Ano, takže vrátím se k popisu, jak vy vnímáte realitu. Jistě sis všiml, jak popisuji naše pojetí universa v našem minulém povídání. Tak věz, že celá tato větev lemuriánské rasy má mnoho odrazů, či možná lépe řečeno otisků v liniích 7. vlákna universa. Jak popisuji onu větev vyrůstající z kmene, tak tato větev, myslím ta Vaše současná, kde jste a já se k ní připojil vstupem chrámového portálu a spojil se s Tvým krystalem ukotveným zde v bodě protínajícím všech 12 kvalit oné větve.

Ta lemuriánská pouť, co jsme zde přežili, je v obraze 4. kvality. Je na ní zvláštní z Vašeho pohledu to, že se nevyskytuje již nyní ve fyzické rovině. Tato kvalita vývoje Vašeho vlákna byla již vyčerpána a vsákla jako míza do kmene a vyživuje tu Vaši současnou „bohatší“ větev v její 11. kvalitě.


Ach, Ty jsi ale nenapravitelný skeptik!

Dobrá, věz, že vše, co se děje v universu, je dílem tak komplikovaným a proměnným, že ani my nejsme schopni spoustě věcí a dějů porozumět. Jsou zde oblasti, kde nelze aplikovat nic z rozumových logických teorií, dokonce jsou oblasti, kde nefunguje ani emoční či citové vnímání. Je to i pro nás nepředstavitelná a nepopsatelná skutečnost. To, co ti popisuji, coby lemuriánská doba, je sekvence vložena do Vašeho časoprostorového paradigma. Je to jako sekvence filmu, jenž se ve finální verzi po sestřihu a úpravách režiséra nedostane do finální podoby, kterou všichni vidí. Ale všichni, co se na těch vystřižených scénách podíleli, o nich ví a jsou vloženy do archívu. Taky pak tohle vytváří určitý posun ve směřování všech, co film shlédnou. Pokud nastane vhodná doba, pak je možno vzít ony ukryté sekvence z archívu a divákům dát jako rozšiřující materiál k zážitku, který na nich film zanechá a může se tím doplnit jejich představivost o tom, kde tento projekt původně směřoval a jak se změnil vynecháním oněch sekvencí.


Zhruba 10 pozemských let po obnovení brány a obnovení kontaktu s „posly nebes“ jsme začali připravovat náš lid na konečnou fázi procesu, jenž se neodvratně blížil. Naši „hvězdní“ přátelé do zlomu okolo postižené oblasti nainstalovali “kompenzátory“ tektonického napětí. Ty umožňovaly relativně poklidný život na přilehlých územích, neboť otřesy a záchvěvy by byly jinak destruktivní. Zároveň bylo ustanoveno ponechání zde 300 z nás s plejádskými „kořeny“ pro účely vedení nadále zbytku lemurianů, po jejich opuštění ohrožených oblastí.


Zároveň byly připraveny k vyzvednutí důležité krystaly z hlubin země aby přečkaly nepoškozené nadcházející události. Jejich obsah byl a je velmi důležitý odkaz, jenž je zapojen do zdejších struktur na Zemi a má zásadní roli při ovlivňování zdejšího vývoje. Prozradím k tomuto jen to, že o tyto krystaly se v minulosti i budoucnosti odehrávají poměrně intenzivní boje, neboť jejich zničením by došlo k podstatnému narušení zdejšího vývoje ve směru, který by znamenal konec našeho vlivu a mírového směřování, jenž čím dále méně je zde u Vás vidět. Vy to cítíte, že se v posledních létech vše zintenzivnilo a začínají se tyto pomyslné tahanice vyostřovat ve sférách Vám zatím skoro nepřístupným, neboť se chýlí jeden vývojový cyklus k bodu, kdy na Vaší pomyslné časoprostorové větvi se objevil důležitý uzlový bod, jenž tuto realitu opět rozdělí na 2 paralelní vývojové linky a tak bude opět nastaveno nové směřování zde v tomto sektoru galaxie.


Jako král jsem tedy velmi intenzivně, ne-li na hranici svých možností vedl diskuze s našimi hvězdnými ochránci, učil se, jak naložit s našimi výdobytky pro zajištění přežití a dojednával taky odsun, těch, kteří byli pomocí portálu vyjmutí ze zdejšího bytí. Toto vše probíhalo v poměrně přísně zabezpečených chrámech, kde ti, jenž byli zasaženi atlantickým vlivem, neměli přístup, neboť byly zřízeny zábrany energetické povahy, které znemožňovaly jejich vstup, či nahlížení, skrze atlantské technologie do našich příprav na odsun těch nejdůležitějších artefaktů naší civilizace.


V radě oněch 5, co hájili zájmy části lemurianů s vazbami na atlantiďany, čím dále více vyvíjeli tlak na nás, abychom se s atlantiďany spojili a za jejich poskytnutí azylu vznášeli požadavky na naše nejcennější artefakty a naléhali na naše ukončení spojení s posly nebes. Argumentovali, že není již potřebné se řídit jejich vedením, protože atlantská společnost je údajně svobodně směřující a soběstačná a zajišťuje vývoj nejlepší pro všechny. Samozřejmě oni neměli vhled do „vládnoucích struktúr“ jejich vlády a taky neměli ponětí o pozadí mimozemského vměšování a ovlivňování jejich „vůdci“. Já často nahlížel skrytě skrze nehmotné vysílání mého vědomí do jejich centrál a viděl jak je zneužívána jejich naivita frakcí „ezechielos“. Tito tzv. Elochinové se podíleli na instalaci technologií vytvářející jakousi závislost na hmotě a touhu po řádu a pořádku. Ale ne tím harmonickým, jakým jsme my se snažili být středem mezi vývojem, věděním a sounáležitostí s životem, jenž nás obklopoval. Oni vytvořili paradigma poslušnosti ve prospěch těch, kteří ovládali tyto manipulátorské technologie.


V oněch dobách docházelo k častým střetům našich nebeských ochránců s nimi. Bylo to občas vidět i na nebi, kdy došlo k obrovským zábleskům uprostřed noci. Dokonce jednou si pamatuji, jak celý obzor se zbarvil do ruda a já pocítil obrovský záchvěv a v energiích Země došlo k prudkému výkyvu, že jsem upadl na moment do bezvědomí. Některé z krystalů v hlavním chrámu tento záchvěv zničil. Pak jsme se dozvěděli od našich ochránců, že byla obrovská bitva mezi nimi a Ezechielos za oběžnicí Marsu. Došlo ke zničení 2 hlavních lodí s bránou, jenž generovaly od nich rušivé frekvenční pole s cílem přerušit plejádské spojení s námi.

Naši nebeští ochránci bohužel taky utrpěli ztráty v tomto střetu a byla zničena jedna mateřská loď a 2 střední byly neschopné dalšího pohybu zde v sektoru, proto byly opuštěny a přesunuty do meziprostoru, aby nepadly do rukou zvědavých spojenců Ezechielos. Neboť ti tvořili frakci s další míň vyvinutou civilizací, která ovšem co se týče technologie, byla ve fyzické rovině velmi nebezpečná. Ona používala i jaderné směrové zbraně, jenž si od těch Vašich současných lišily v tom, že oni byli schopni tuto destruktivní sílu regulovat ve směru a prostoru, kde potřebovali jejich účinek. Ostatní okolí bylo odstíněno od těchto efektů, a proto tyhle zbraně mohli používat ve velmi těsném sevření nebo cíleně nasměrovávat opravdu na poměrně malý prostor. Důsledky takových útoků jsou nepředstavitelné a to nejen ve Vaší fyzické rovině, nýbrž i v kvantové úrovni. Tam se vytváří velmi nebezpečné vlny, takové „bubliny“ velmi rozbouřených interferencí, jejž ovlivňují v širokém okolí vše, co plyne v harmonickém toku.

Proto jsme k vám oficiálně v 20. století poslali posly a monitorovali Vaše první kroky v téhle oblasti. Ale ti, již byli požádáni, aby tuto hrůzu nešířili a zřekli se jí, byli bohužel hluší k našim návrhům. Dokonce se neváhali opět jako za dob Atlantidy spojit s onou rasou a spolupracovat s nimi. Toto sice již jsme zde skoro omezili, ale přece jenom důsledky toho ovlivnily hodně, kde jste dnes.

Nemáme Vám to za zlé, ale vzhledem k tomu, že tohle směřování je slepá ulička a my do ní máme možnost nahlížet, jsme z toho smutní. Opravdu záleží, kam se v příštích letech vydáte a co v onom bodě vznikne a bude určovat po mnoho času, kam budete kráčet. Zda-li po větvi úrodné, či do pomalu uvadající větve, která končí prasklinou.


Ale abych ukončil tuhle kapitolu na Zemi Lemuriánských časů, vraťme se k bodu, kdy jsem jako předsedající nejvyšší radě byl zrazen svými druhy. Stalo se tak asi 50 let před rozpadem Lemurie. Na jednom sezení rady, kdy jsem nahlížel do krystalu vědění a byl napojený vědomím na jeho energie, došlo jedním členem rady k činu, jenž poškodil jeden z důležitých pomocných krystalů. To mi způsobilo zpětný náraz mého vědomí do fyzické roviny, ale bohužel došlo k poškození části mého fyzického těla tím, že energie poškodila synapse v mozku a já se stal napůl uvězněný v těle a napůl mé vědomí bylo uvízlé v hlavním krystalu. Bohužel následky byly nevratné a já již nikdy neprocitl k plnému vědomí.


Ihned po tomto incidentu došlo k rozštěpení rady a převzetí moci těmi, jenž byli pod vlivem atlantidských frakcí. Jelikož jsem již nebyl schopen aktivně řídit zbývající záchranné akce pro bezpečný odsun, ihned byl proveden odvoz těch z nás, jenž byli vyjmuti ze zdejšího krystalu matric a byli evakuování zpět do domoviny. Já se rozhodl, že dožiji, i když v omezeném bytí tento život a připojím se k nim až po zkáze Lemurie. Ti, co zde zbyli nezasažení degenerací, byli přepraveni na vedlejší zemi, jež vytvořila jejich nový domov. Ovšem tam již nebyli chránění a tak časem došlo k deaktivaci sekvencí v jejich DNA na úroveň takřka před plejádským zásahem. Ale pořád jsou jejich potomci nositeli tzv. „markrů“ v jejich DNA. Při vhodném nastavení a ovlivnění energiemi jsou tito potomci schopni reaktivovat v určité míře něco z dávných lemuriánských schopností.


Po odsunu bylo území ovládnuto a byly vykonány obřady a vloženy technologie, jež měly za úkol vytěžit naše posvátné krystaly. Ale samozřejmě ty hlavní byly námi odvezeny, nebo je vyzvedli naši „poslové z nebes“. Ovšem oni se nezdráhali použít jakékoliv prostředky, aby našli, co hledali. A tak působením těchto technologií způsobili definitivní zkázu území Lemurie, která se propadla do středu Země a byla dokonce části vržena do časoprostorové trhliny. Tehdy to vygenerovalo obrovskou vlnu, která se třikrát prohnala tehdejším světem, a mnoho dalších civilizací bylo tímto uvrženo zpět na začátek.


Zdravím tě, můžeš popsat, co se s tebou pak stalo?

Ano, já se během posledního otřesu, jenž měl za následek propad území, odebral do posledního stojícího chrámu a byl odebrán ze zdejšího bytí zpět na plejádskou řeku bytí. Můj otisk ve Vašem toku zde zůstal.


Mám takovou, možná bizarní, otázku, jenž mne napadá. Máš něco sděliti k tématu nanebevstoupení, jak popisují příběhy z bible?

No nechtěj mne rozesmát. Tohle tam fakt je? No tak jo, přiznám se, že tyhle věci se děly a dějí, jen je zde mnoho nuancí, či druhů onoho děje. Ti tzv. Vaši svatí jako Kristus a podobně byli vyjmutí z Vašeho toku skrze frakci zvanou „JA-DWE-HA“, což je jakoby frakce bytostí napojených na božstva a obývá 3. Dimenzi v prostoru Zdroje. Oni jsou tzv. hýbateli víry v celém universu a právě skrze ně se manifestují různé systémy víry, jenž má za účel podrobení zkoušce a zkoumání různých vývojových linií těchto duchovních energetických toků. Vem si to tak, že když ze světla separuješ různé vlnové délky, pak dostaneš nekonečnou duhu, která z tohoto světla vyvěrá. No a ony bytosti mají za úkol každou tuto vlnovou délku, svým způsobem charakterizovanou určitými znaky, které ji jednoznačně odlišují od jiných, podrobit vývoji a do hloubky zkoumati.


A jak tam zapadám já?

Tak předně tam nezapadáš, ale spolupracuješ s nimi na projektu již mnoho bytí zde a jsi poměrně do hloubky obeznámen s daným tématem.


Jaký je odkaz Lemurie pro náš vývoj?

Zdravím tě opět a tedy odpovím na tuto otázku takto. V kontextu celkové linie vývoje člověka mělo toto období rozsáhlý vliv pro ukotvení vlastností, jež budou v budoucnu opět potřebné k tomu, abyste opět porozuměli Vašemu provázání s celkem. Zejména Vaše spojení s energiemi planety Země je důležité a skrze toto pouto můžete mnohé změnit k prospěchu nejen svému, ale i planety a potažmo i tím stabilizujete vlnění, co vychází od Vás do univerza. Tím se Vám otevřou nové možnosti bytí.

Ony sekvence ukotvené ve Vašem genomu čekají, až budou u těch vybraných aktivovány natolik, že se opět probudí v plné síle lemurijský energetický potenciál. Je třeba pohlížet na tohle jako jeden z mnoha uschovaných darů od nás, který čeká, až jej znovu objevíte v sobě.

Ostatně dodnes odkaz lemuriských dob přečkal v podobě prastarých staveb potomků Lemurie, kteří byli evakuováni na přilehlá teritoria. Zejména historie národů, které mají blízko k sounáležitosti s přírodou, jsou jejich potomky. Vy však v části zvané Evropa a blízký východ, patříte většinou k frakci Atlantiďanů. Ale jsou tu mezi Vámi i kmeny, které přišly z těch dob skrze strastiplnou cestu a nesou v sobě odkaz lemuriánské povahy i s tím spojenými dovednostmi.

Ale dalším aspektem, který Vám tato doba zanechala, jsou Vaše schopnosti napojení na energie skrze stavby či krystaly a již dnes opět můžete skrze toto napojení znovu opečovávat své energetické struktury, jak i vycítit místa, která jsou prospěšná či ta, která vyžadují zásah pro harmonizaci.

60 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."