Our Recent Posts

Zápisky plejáďana - 5.

14.1.2020

Zdravím Tě a opět se dejme do práce :)

Dnes budu diktovat moje poslední životy na „lemurijském prakontinentu“. Předně ti chci říci, že ač jsem zde pobýval mnohokráte, tak ty poslední 2 inkarnace byly velmi náročné, co se týče emoční a empatické zkoušky, které jsem zde na Zemi zažil. Ale začnu tím, co předcházelo pádu lemurianské říše. No říše, spíše ne v tom smyslu, že by se jednalo o nějaký politicko-vojensko-dobyvačný útvar, ale jako způsob života a predispozic sounáležitosti v oblastech vnímání komplexního pohledu na život.


Má předposlední pouť, coby pravověrného a v linii těch, co měli na starosti vedení či směřování Lemurie, jsem se narodil již do velmi pokročilé a rozvinuté společnosti. Ta v té době již 2 pokolením udržovala styky s „atlantidskou federaci spojených národů“, jenž byli rovněž velmi vyspělé, ale ne tak jako my ve smyslu vnímání našeho propojení s energiemi Země. Jejich pohled byl více pragmatický a své dovednosti měli založené na technologii umělé, kterou jim předali jejich mentoři z jiné hvězdné civilizace.


Ono tady v období před vámi zachycené historii fungovalo 5 civilizací, jež zde prováděly své výzkumy a taky pracovaly na ovlivnění místního vývoje člověka. Co se týče vyspělosti oněch civilizací z mimoplanetární zóny, tak asi nejvýše a nejdále byla rasa zvaná „Mentoridatos“ Ona byla ze všech tehdy jak v pochopení principů univerza, tak i aplikace do technologii. V podstatě se jednalo o bytosti původem z 9. dimenze, jenž zde pracovaly v pozici božstev. Ano, těch pradávných božstev, jež předcházely zprávy zachycené ve Vaší svaté knize. Tyto božstva byla vyslána zde, aby se podíleli na vytvoření základní matrice vědomí pro člověka. To oni zde přinesli základy informační struktury toku člověka. Tyto základní „božské matrice vědomí“ zde byly nastaveny jimi tak, aby zde bylo možno tvořit v maximálním rozpětí tvůrčí intence bytostí. Bylo potřeba zde ukotvit „posvátný základ“ a na něj právě naroubovat základní nuance umožňující zdejší vývoj v rámci daných limitů.

Jejich působení bylo zde impozantní, neboť zhmotněné božstva zde působily ve velmi nezvyklých projevech. I pro nás, co jsme měli možnost míti kontakt s mými „posly z nebes“, toto udělalo velký dojem. Ano, chceš bližší popis, ale nechme si to na delší knihu, ještě nemáš potřebné časové kódy pro vstup do této linie.


Raději se vrátíme k mému osudu mezi Lemuriany. Tak a nyní si představ, že se Tvé vědomí, coby Lemuriána, propojí s Tvou matricí a Tebe se rozestoupí závoje poznání. A to v rozsahu, že pochopíš v jednom okamžiku vše, co jest zapsáno okolo tvého zrození zde na Zemi a i všech moudrostí nabytých v těle lemuriánského člověka. Tak to se mi stalo, když jsem již jako dospělý princ, měl nastoupit po mém otci na nejvyšší post v radě Lemurianů.


Rada byla volená zástupci každého území, jenž mělo svého krále. Těch bylo v radě 12. Oni byli posvěcení svými nejvyššími „vyvolenými“ jenž tak jako kdysi šamani měli stále vysoké propojení na svět energií i komunikaci s „bytostmi z nebes“ jak se říkalo Plejáďanům. Právě těch 12 členů rady mělo výjimečný dar aktivace onoho hlavního krystalu vědění, jenž byl základním, co jsme tady kdysi umístili, jako má původní plejádská rasa.


Po mém usednutí do čela oné rady, byl vykonán starodávný obřad propojení. A já pomocí 12 klíčů mohl vejít do onoho krystalu svým vědomím. Po uvítání strážci a splnění jejich požadavků jsem byl vpuštěn do záznamů a mohl v nich číst pomocí nekonečného vícevrstvého filmu. Vícevrstvého proto, že jsem měl vždy přístup v rozsahu 1 oktávy. Tzn. mohl jsem spatřit nejen moji větev v časoprostorovém toku, ale obě přilehlé, nejbližší té mé. Takto jsem pak byl schopen vypracovávat strategie, či důležité rozhodnutí. Byly mi ukázány hlavní „uzly“ na všech 3 vláknech.


Bohužel v té době již docházelo k blokování časoprostorového nahlížení díky atlantskému zásahu v energetických strukturách, jež znesnadňovaly čtení v našem krystalu. Když bylo mému dědečkovi 912 let a já tehdy byl malé dítě věku 10 let, vyprávěl mi, jak za jeho dob mohl při nahlížení v krystalu vidět všechny nuance hlavních uzlů. Popisoval to jako by to byla pavučina stříbrno-zlatých barev a on byl schopen skákat po vláknech jako skokan mezi jednotlivými uzly. Vyprávěl mi, že čím více se vzdaloval od časoprostorového bodu, ve kterém se nacházel při čtení, tím více ona pavučina řídla. Byl schopen nahlížet na 3 generace vývoje vpřed.


Já, když poprvé jsem byl vpuštěn do onoho nahlížení budoucna, spatřil jsem již jen tři stříbrné vlákna, které se ztrácely již po 2 generaci. Čili doba mých vnuků již byla zahalena šedou mlhou. A když jsem pohlédl okolo mne, mimo tyto 3 vlákna, tak jsem viděl mnoho černo-šedých útvarů, jenž byly důsledkem technologie atlantiďanů a jejich „ochránců“. Tyto jejich zásahy do jsoucna byly fatální pro další vývoj nejen našeho národa, ale oni tím i zpečetili svůj osud. Neuvědomili si, že tímto blokováním časoprostorových vláken provedli zásah do matrice, jenž byla již nadále ovlivněna v „omezeních“ jenž znemožňují dodnes svobodnému směřování člověka k poznání jeho poslání a propojení s celkem.


A ptáš se, kdo za tím vším stál?

Tak v předchozí části jsem ti popisoval něco málo z naší historie plejádských rodů. Zmínil jsem se o jedné frakci, jenž se spojila s našimi protivníky. Tito takzvaní „Elochim“ stáli v pozadí všeho tohoto snažení o skryté ovládnutí veškerých struktur bytí na Zemi. Samozřejmě nebyli sami, kdo se pokoušel o toto. Ale věz, že oni dodnes stojí za většinou toho, co ovlivnilo Váš vývoj a směřování. Pro ně bylo pohodlnější se takto plíživě vnořit do struktur vývoje na Zemi a získat tak nejen kontrolu nad většinou, ale i naše zatracení ve vlnách času.


Ptáš se na takzvané šediváky?

Tak toto je rasa velmi neposedná a zvědavá. Oni bohužel co se týče duchovních struktur, mají uzamčené směřování, neboť v dávných dobách způsobili mohutný výkyv v energetických strukturách 6. Vlákna a byli z těchto struktur tímto svým omylem doslova katapultováni zde do 7. vlákna, ale již se nemohou duchovně vyvíjet. Zde je jim to zapovězeno strážci tohoto snažení. Proto k Vám zvědavě nakukují a studují co by mohli udělat, aby se jim tento dar vrátil. Je třeba dávat na ně pozor, neboť rádi překračují, co je dovoleno a neustále mají snahy buď ve spolupráci s určitými „vládami“ na Zemi, či na vlastní pěst provádět experimenty. Ale Vy z SG víte, jak s nimi jednat, a proto se není čeho obávat.

Ale vraťme se k mému působení, coby nejvyššího v Lemuriánské radě. Takže po zasvěcovacím a propojovacím obřadě jsem již byl schopen, pokud bylo potřeba, sám nahlížet do časoprostorového vhledu skrze krystal. Rovněž ostatní z rady měli tuto schopnost, ovšem oni přeci jen nedohlédli v tak širokém záběru. Pokud bylo nutno prorazit ony clony vytvářené uměle, pak já i členové rady jsme nasměrovali během obřadu spojenou energii, jenž umožnila širší nahlížení v rozsahu 3 oktáv. Takto jsme mohli sledovat vývoj v této i 3 dalších podobných časových liniích, a rovněž jsme byli schopni v přilehlých dimenzních vrstvách zapátrat nad vhodnými okamžiky pro blaho našeho lidu. Už tehdy jsem viděl nevyhnutelnou zkázu našeho území, neboť se nořila jako velmi charakteristická a temná energie ve všech směrech, kde jsem pohlédl. Proto jsem ve spolupráci s ostatními varoval všechny krále našeho lidu a započali jsme se připravovat na odchod z oblasti, kde bylo předvídáno nejbližší ohrožení.


V té době již bylo na periferii našeho území pár rodin, jenž se spojili s Atlantiďany. Tento čin měl za následek, že došlo ke degenerativnímu ovlivnění skrze energetické struktury tvořící naší strukturu DNA k jejich ovlivnění. To se projevilo u velmi citlivých jedinců, jako pokles či posunutí prahu vnímavosti na propojení s energetickými strukturami. Bylo to, jako by se jim najednou začal zhoršovat zrak.


Jelikož rada tento počin viděla dopředu, přijala nezbytná opatření, abychom ochránili naše důležité nositele odkazu plejádsko-lemuriánské sekvence v DNA. Vyrobili jsme speciální stínící zářiče a rozestavěli je okolo našich chrámů. Tito významní z nás pak museli bohužel v takto chráněných oblastech pobývat. Pokud bylo nutné, aby opustili tento chráněný prostor, museli s sebou mít nabité krystaly, jenž je chránily. Ti, jenž nebyli chránění, začali pozvolna ztrácet vlastnosti, jenž nám byly vlastní a i věk se začal významně krátit. Ti, jenž žili v chráněných oblastech byli zasaženi minimálně, ale i tak došlo na zkrácení věku na cca 360 let. Každý narozený Lemurián byl tímto procesem zasažen čím dál více a na konci tohoto mého života byli děti již bez schopností telepatie.


První větší pohroma přišla podle našich předpokladů, když mi bylo 624 let. Vezměte si, že naše území bylo velmi specifické, neboť jím procházela jedna důležitá větev energetické sítě Země a byl na ní takový uzlový bod, který díky krystalu propojoval ono místo s branou Orionu. První útok způsobil, že se toto propojení rozvibrovalo a došlo k velké puklině Země v tomto místě. Asi na ploše 124km čtverečních se propadly horniny a narušili vše v okruhu 200 km co se týče struktury podloží. Naštěstí jsme z toho místa včas evakuovali většinu, i krystaly, jenž onen kanál na Orion stabilizovali, jsme stihli přemístit do stabilního místa. Bohužel odpojení brány Orionu došlo k přerušení spojení s našimi „posly nebes“ nadále toto bylo možné jen skrze duchovní úroveň. I přímé přenosy, co se týče energetických „balíčků“ nebo přenosy z Plejádských chrámů touto bránou byly znemožněny. Trvalo pak mnoho let, než jsme našli náhradní místo, kde jsme vystavěli chrám s portálem, jenž obnovil spojení. V tomto životě jsem žil pozemských 723 let.

118 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."