Our Recent Posts

Zápisky plejáďana 2

Pokračujme, neboť čas kvapí a já mám mnoho jiných úkolů. Ostatně ty jsi já a já jsem ty! A to se nikdy nezmění, neboť toto je dar, jenž máš a ten se snažíš pochopit. Dobrá, povím ti k tomu našemu ty a já něco více.

Tak předně, proč jsi tady a já teď skrze tebe mohu takto se připojit ve tvém bytí k tobě? Toť jest tajemství člověčí prapodstaty. Podstata toho, co jest všem zapovězeno, dokud neprozřou a neroztrhnou okovy, jenž toto činí. Já jsem z Plejád, stejně, jako ty. Ty, jakožto má DNA vložená kdysi do tvé linie, žiješ nejen zde, ale všude, kde se projevilo to, co tě tvoří ve tvé podstatě v celém matrixu. Ty, jenž nyní jsi odměněn vcelku výjimečně poklidnou poutí, věz, že ne vždy se toto poštěstí všem, kteří zde přišli konat uložené mise. Ano, ty to cítíš, že něco tam vzadu, něco úplně v pozadí všeho v hloubi tebe, za branami vědění a nevědění, je něco obrovského, nepředstavitelného a velmi povznášejícího, s čím ses již setkal ve svém bytí a přicházíš s tím zde i nyní v podobě obyčejného člověka. Ale nenech se strachem a pochybnostmi zastavit. Snaž se oslovit to, co jest v tobě hluboko ukryto a vyjevit zde v pravdě.

Já jsem ty a ty jsi já, takto tj. Já jsem ten, který je ušetřen těch závojů nepoznání pravdy, do kterých jsi zde byl ukryt. Ale my víme o tobě náš bratře a proto tě zde provázíme a pomáháme. Ty ovšem jsi jediný kdo je schopen se začít v plné síle ukazovat s čím zde nyní přicházíš a jaké dary zde jsi přinesl. Neklesej na mysli, neboť my všichni tví bratři tě doprovázíme ve hmotě i nehmotné úrovni a činíme, co je důležité, abys pokročil. Proto já, Mandrak, ti nyní diktuji mé vzpomínky. Ale to jsou naše společné vzpomínky na časy, kdy jsi byl. Ale pusťme se tedy dále do dalšího vyprávění.


Udělám výjimku a budu podrobněji popisovat technologii kluzáku z dob pro Vás tak vzdálených, že vaše kolektivní vědomí o těchto časech není obeznámeno. Zde v těchto časech jste zde ještě nepobývali milí čtenáři. Alespoň ti z Vás, kteří jste zde byli vybráni jako původní bytosti země. My, kteří jsme zde v těch dobách přicházeli, jsme zde jen vzácnou návštěvou, ale v měřítku našeho nekonečného bytí, ne v měřítku člověčího života.


Tak přejděme ke kluzáku tehdejších verzí. Nejprve pár slov o jejich využití a vybavení. Jak jsem ti již „vzpomněl“ (vtipné, že ty to vnímáš jako diktování či zápis vnitřního interviu s emočními i fyzickými projevy těla a koukáním, jak tvá ruka zapisuje něco, co se vynořuje v tvé hlavě jako slovo od slova, maximálně znáš větu, ale ne celek. Takto alespoň víš, že tohle je z jiného, než-li tvého úmyslu, ega, či inteligence.) Takže účel kluzáku je už podle názvu klouzání na vlnách kvantových směrových „poryvů“, které se generují díky povaze interakce naší technologie a prostředí. Stejně, jako světlo je projevem energie ve fyzické i nefyzické rovině, je i kvantová vlna tvořena tzv. slapovými interferencemi mezi nebeskými tělesy. Tyto vlny jak do sebe naráží a prolínají se v celém universu, tvoří nepřeberné množství interferencí neboli různých vln rozbíhajících se do různých směrů, různé povahy, různé kvality, síly, intenzity, vibrací, …

A naše technologie pláště a deflektorů na kluzáku tyto vlny aktivně využívá pro „pohon“ kluzáku v prostředí kdekoliv kde tyto vlny jsme schopni zachytit a modifikovat. Tyto vlny prochází vším hmotným i nehmotným a zasahují vše do úrovně, kde kvantová podstata všeho jest základním prvkem. Kluzák jako takový je tvořen speciální skořepinou tvořenou vrstvenou slitinou a navržený tak, aby svoji strukturou byla velmi odolná vlnám jenž ním musí procházet při průchodu různých prostředí. Samozřejmě toto není to, co nám zajišťuje jeho odolnost. Pro pohyb v ryze fyzické rovině je to natolik odolný materiál, že jej není možno protrhnout, pokud je v něm zaveden tok energie. Ten jej izoluje od okolí a nás v něm izoluje od všeho, co je za jeho stěnou, včetně působení gravitačních, setrvačných či kinetických vlivů prostředí. Pokud by byl tok z nějakého důvodu narušen, je toto dostatečně pevné, aby přečkalo pád či náraz do rychlosti 420m/s. S tím, že je zde generátor nouzového pole, které v momentě nárazu posilní skořepinu a uvnitř vytvoří kvantové pole posunuté oproti okolí. Pro pozorovatele bychom v okamžiku nárazu nebyli přítomni. Standardně tedy je technologie kluzáku schopná odolat všemu, co je projevem fyzického-kinetické povahy. Jelikož kluzáky byly navrženy pro použití jako dopravního prostředku planetární úrovně, nemají možnosti tak, jako mateřská loď cestovat skrze gravitační trhliny a mají kapacitu udržitelného setrvání v prostoru na 2 roky. Včetně podpory 3 cestovatelů na palubě.

A k těm 3 obloukovitým tvarům, cos zakreslil na obrázku kluzáku. Jsou to ony deflektory, jenž generují pohyb a jsou to generátory, jenž působí proti gravitačním silám na planetě a chovají se jako pomyslné magnety v magnetických gravitačních polích planet a hvězd. Je to jako by korekce dráhy dle požadavku pilota. Maximální rychlost kluzáku je dána ohybem světelných vln a proto je na pomezí rychlosti světla, jak jej Vy nazýváte. Extrémní manévry jsou v jeho maximálním výkonu na hraně možností těchto technologií v návaznosti na omezení rozhraním pilot-pohon. Ale ve Vašich současných znalostech a vědě se to jeví jako teleportace. Ale není tomu tak, jen je vše tak rychlé a vy nemáte povědomí ani zkušenosti s chováním fyzických objektů v takové letové obálce. Nicméně je možno pomocí simulací ve Vašich laboratořích, již dnes tyto jevy v základních principech studovat.


Jak již jsem se zmínil, naše technologie pracuje s všudypřítomnou energií v kvantové rovině. Tudíž nemusíme ji nikde ukládat a vozit sebou jako vaše současné technologie pohybu v kosmu. Základem je znalost šíření vln a jejich přeměna v generátorech. Ty máme ve všech možných provedeních od miniaturních, jež jsou velikosti nanotechnologií, tak těch největších, zajišťujících zásobování nebo provoz na planetárních úrovních. V principu nejsou toto složité zařízení, co se týče konstrukce, pokud máte vyzkoumané potřebné technologické zázemí, ale toto je pro Vás zatím uzavřeno. Ale vězte, že to na Vás čeká připravené ve Vašem toku. Budete ale muset nejprve vyřešit svůj pohled na Vaši civilizaci založené na uzurpování si něčeho, co patří všem. Není možné získat technologie, aniž změníte svůj postoj. Jinak to vede ke zkáze a narušení Vás samotných.Ano, generátory energie lze jednoduše modifikovat pro napájení, pohon, či vytváření pole. My tyto generátory využíváme i v lékařství, či jako mikrogenerátory pole okolo našich obleků pro pohyb v mezihvězdném prostoru. Nebo dokonce jako maskovací pole pro pohyb v prostředí, kde nechceme bytí detekování. Použití bylo a je jen a jen na potřebě a intenci uživatelů. Na každé lodi je sada jak pro normální provoz, tak i nouzová pro případy, kdy by hlavní systémy byly vyřazeny nečekanými událostmi.


Můžu zapátrat ve vzpomínkách a popsat jednu takovou událost, jenž se nám stala při průzkumu sluneční koróny. Z mateřské lodi jsme letěli prozkoumat chování 3 velmi rozsáhlých skvrn na Vašem slunci. Tehdy jsme ještě neuměli odhadnout zdejší vliv těchto skvrn na blízké okolí v koróně Slunce. Přiblížili jsme tedy kluzák do blízkosti jedné ze skvrn a skenovali údaje. Ovšem došlo k velmi velké erupci – výtrysky v místech kde jsme se nacházeli. Tento výtrysk velmi změnil parametry kvantových vln, jenž nás udržovaly na pozici. Než jsme zareagovali, došlo k přetížení hlavních generátoru a my se dostali do problému, neboť záložní nestačil posilovat ochranné pole okolo kluzáku. Tak jsme museli aktivovat nouzovou sadu. Ta se skládá ze dvou generátorů, jenž lze propojit tak, aby na dobu cca 1 hodiny vašeho času produkovaly +- 150MW výkon dle Vašich kritérií. Ale já vím, že to není mnoho, ale nám to pokrylo výpadek, jenž byl potřeba k bezpečnému vzdálení se do bezpečnější pozice. Vemte si, že velikost těchto generátorů je cca 10x20 cm a tvoří přenosnou sadu, kterou můžeme s sebou vzít všude. Je umístěna v přechodovém modulu, jenž tvoří zároveň komunikační a spojovací rozhraní pro nouzové opuštění lodi.

Pamatuješ na první říkanku? „Enodi, Enoda ela sera de baja!“ (Nejprve otevři, pak zavři, jinak bratře, zahyň v záři! -překlad) Tohle se učíme jako první pro ovládání nouzového opuštění lodě při výcviku...

343 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."