Our Recent Posts

Zápisky Plejáďana

Zdravím čtenáře a omlouvám se za svoji troufalost takto přímo se projevit a psát o mé pouti zde na zemi, která se mi stala nuceným místem bytí po celých 300 svých zrození zde. (myšleno náhlé oslovení zapisovatele, který vše zapisuje…)

Ale čím začít? Ano, čtenář chce znát pár postřehů o mé rodné planetě, odkud jsem se zde přenesl v rámci určitého programu, který byl posvěcen z nejvyšších míst mého rodu, mé linie bytostí světla, jež se na plejádách rodí do jedné ze sedmi frakcí zdejšího pohledu na universum. A s tím rovněž související úrovni poznání toho co jest, co bylo a co je nutno vykonat pro udržení pramene světla ve všech koutech zdejšího vesmíru. Ano, velmi nepodrobné vyjádření, co jsem během pouti zde na zemi musel opustit a zanechat. Předně se představím. Mé jméno je MANDRAK MANDOLITOS 7, který se stal hlavním vykonavatelem mise zvané Atlantida a musel se svoji flotilou vydat se k planetě zemi. I dříve se v jiných bytích vydával zde na ranější fáze tohoto projektu, které podporovaly tento konečný proces vývoje zde.

Konkrétnější popis mé rodné planety je tak možný, jak je možné vyladění mé současné podoby zde, na své předešlé bytí v toku náležícímu plejádským rodům. Má planeta byla kdysi mekkou diamantové a krystalické podstaty a my jsme ji s radostí pomocí našich znalostí a poznání přetvořili na opravdovou perlu plejádského teritoria. Na ní se skloubila technologie založená na krystalech, energii a kvantovém energetickém toku. Používáme zařízení, jenž umí kvantové energie pocházející z oblasti vyšších dimenzí konvertovat do našich vibrací a umocnit tak nejen propojení s dimenzí počátku a dalších, jenž je bezprostředně obklopují, ale rovněž navázat komunikaci v rámci multivesmíru i s vesmíry, které fyzicky ani mentálně nejsou přístupné díky rozdílné energetické vlně tvoření od dimenze Zdroje.

Takto jsme schopni nahlédnout kamkoliv v čase i prostoru a technologie našich lodí umožňuje pohyb mezi dimenzemi i když v omezeném režimu. Jsou tvořené zvláštním povlakem umožňující dokonce pomocí surfování po kvantových vlnách cestovat skrze černé díry a rovněž provádět skoky v kvantovém obalu do jádra hvězd, aniž by byly poškozené. Svým způsobem jsme se vyvinuli ve velmi vyspělou civilizaci, která ovšem má své nedokonalosti stejně, jako ta Vaše. Musíte vědět, že jsme zrození jako bytosti nebes do tohoto vesmíru, tohoto paradigma bytí a omezení tímto programem matrixu, jenž zde určuje zdejší vesmír. Ale jak se vývoj posouvá Vám, tak i nám je otevírána brána poznání a všichni směřujeme svým vývojem dále.

Tak ale vrátím se k bodu, kdy se zrodila v nás mise zvaná „život Terra“. Jak jsem řekl, naše konfederace je tvořena 7 frakcemi, jenž se obecně shodly na základě našich nejvyšších autorit, jenž jsou napojeny svojí vysokou vibrací na kvantové informační pole z vyšších dimenzí, že je planeta Terra již dostatečně připravená na „osetí“ života.

Já, jakožto první velitel, tehdy ještě ne tak rozvinutých flotil, jsem byl pověřen prvním průzkumem a určení strategie tohoto plánu. Vzal jsem na palubu pár svých nejbližších, abychom byli schopní tuto misi vykonat. Bylo nás na palubě 12 průzkumníků, kteří byli špičkovými odborníky a specialisty na průzkum cizích světů a vesmíru.

Naše loď měla 3 tříčlenné výsadkové kluzáky a ona sama byla schopna na oběžné dráze nám zajišťovat mnoho pozemských let základnu na výzkum. Čtenář se ptá, proč jsme nepřiletěli přímo nebo nepřistáli a nevybudovali si zde základnu. Musíte pochopit, že tehdy jsme ještě neměli technologii pohybu v kvantovém prostoru, který nám dnes umožňuje se pohybovat naprosto bez vlivu na prostředí, ve kterém se rozhodneme manifestovat či pohybovat. Tedy, je to mnoho miliónů let, co jsem ve své tehdejší pouti byl na této misi z mého dnešního pohledu vcelku primitivní technologie, i když tisíce let vzdálené té Vaší současné. Ano, ptáte se, ve které době to bylo… Nuže tato doba byla charakteristická mohutnou vulkanickou a tektonickou přeměnou, jenž měla za následek rozlomení prakontinentu Vámi zvaného PANGEA – my zde prováděli vyhodnocení biologického života, jeho vývoje do jednotlivých „vhodných“ linií. Porovnávali jsme naše referenční data získané z jiných světů se zdejším vývojem a žasli nad bohatostí a vynalézavostí genomu ve zdejším prostředí. Každé 3 týdny jsme posílali zprávy do naší domovské planety a spolu s radou vedli konference mající za cíl určit vhodné místo i čas našeho zásahu zde. Já osobně jsem vykonal tisíce průzkumných letů a přistání, sledoval, jak se tvoří nové trhliny, jak zdejší ovzduší mění a ovlivňují vývoj druhů žijících zde dominantně. Ale to nic nebylo oproti tomu, co se mělo stát.

Na jedné misi, kde jsme byli všechny výsadkové kluzáky v úpatí kráteru nazvaném Vámi „…..“(hmm nechtěl prozradit, ač jsem se snažil načíst tento název či obraz…) jsme zkoumali úroveň napětí tektonického vzedmutí okolo tohoto vulkánu. Stalo se, že došlo k obrovskému výbuchu, jenž nám všechny kluzáky zničil a z 9 nás 3 nepřežili. Já a ostatní druhové jsme informovali flotilu skrze mateřskou loď, ale bohužel tehdy byla naše plavidla vázána v jiném sektoru, kde vedly obranu proti našim nepřátelům. Tak bez kluzáku, jsme díky mé vlastní velitelské chybě, přišli o možnost se rychle dostat na základnu a mnoho dní zde strávili. Bylo to hezké období, kdy jsem se svými druhy pobýval ve zdejší syrové přírodě a poznával ji „in natura“ hlouběji a intenzivněji, nežli jsem kdy předpokládal. Časem se vrátili pro nás a my šťastní jsme mohli toto nádherné místo opustit. Mí tři druhové zde byli ponecháni ve sterilizovaných oblecích a dodnes jejich hroby jsou mi známé, neboť je to velmi významné místo i pro Vás.(zajímavé, kde to asi je…)

Po tomhle nečekaném ukončení byla mise pozastavena, neboť plejády začaly sužovat boje proti poměrně vynalézavým protivníkům a nastaly již tehdy určité neshody mezi plejádskými frakcemi. Jedna z frakcí se rozhodla z bojů vycouvat a přesunout svoji planetu do sféry nepřístupné oněm nepřátelům a rozhodli se věnovat jen svému posunu a vývoji a přestali vnímat potřebu se zabývat zdejším prostředím a problémy z něj pramenícími.

Další frakce zvaná „Ezechiezos“ se rozhodla spolupracovat s našimi uzurpátory, neboť je fascinoval jejich postoj a vnímání zdejší reality a rozhodli se tuto zkušenost podstoupit tím, že spojí své poznání s jejich a doufali v hlubší porozumění zdejšího bytí. Má a zbývající frakce jsme zůstali věrní svému tehdejšímu poznání a směřování a zůstali jsme nadále nepřístupní jakémukoliv kontaktu nebo míšení s našimi nepřáteli. Těch 5 zbývajících frakcí vytvořilo velmi účinnou obrannou linii a na několik generací vytvořili bezpečnou zónu okolo svých domovských světů.

Ano, zajímá Vás náš život? No vězte, že tehdy na této misi mne bylo pozemských 370 let a byl jsem dle vašich měřítek zralý muž středního věku. Nyní se náš život měří jinými kritérii, neboť přesun mezi jednou zrozenou poutí a další si volíme sami, nebo dle kolektivního rozhodnutí a tento přechod není tak traumatizující, jako u Vás na Zemi. Máme technologie, které tento přechod neboli u nás zvaný „převod“ umožňují.

Tehdy ovšem na misi tato technologie přístupná nebyla, neboť nebyla standartním vybavením vesmírných základen a mateřských lodí. Tito první zde zahynuvší plejáďané se stali nechtíc, na notnou dobu zde pobývající bytosti v nehmotné podobě, uvězněné ve zdejším energetickém víru okolo Slunce. Jsou to první bytosti, jenž zde musely se v uvíznutí snažit spolutvořit, v souladu s plány Zdroje a býti nápomocny naší misi, jenž skrze plejáďany byla zde plněna.

Ptáte se, zda jsme s nimi ve spojení? O to je zbytečná otázka. My jsme spojeni skrze matrix zdejšího programu skrze zvláštní stříbrné vlákno, toto vlákno je jako tok veškerého našeho bytí a kdokoliv z plejád je schopen se ponořit a spojit se vším co tento tok tvoří. Vy pozemšťané máte také takový svůj „tok“ ale je ještě hodně rozbouřený a má mnoho slepých ramen, ve kterých spousta z Vás je uvízlá v naprosté temnotě a hustotě a není schopna najít vysvobození z onoho stavu, neboť teprve, až ten tok se pročistí, tyto slepá ramena s uvíznutými budou energeticky pročištěny a oni se budou moci vrátit do živého toku.Nuže detailní popis výsadkového kluzáku. Vězte, že rozměry je podobná Vámi popisovaným lodím velikostí okolo 15 metrů a na výšku okolo 7,5 metru. Tvar je dán aerodynamikou ve fyzickém provedení a zvláštními deflektory kvůli vytváření energetické nosné vlny, založené na kvantovém principu šíření vln. Ty jsou vytvářeny a modifikovány skrze pilota rozhraním, jenž umožňuje naprosto dokonalé ovládání lodi. Ale jsou zde i okolnosti, jenž toto můžou ohrozit nebo ovlivnit. Ve Vašich tajných laboratořích již jedno toto zařízení mají, ale vězte, že my již o něm víme a přijali jsme v této době již protiopatření. Technologie předávat přímo nebudeme, neboť vše, co potřebujete, máte na dosah a jen Vy sami si určujete, kam se posunete.

V zásadě se děje 2 principy vývoje, a to vibračním posunem Vás samotných, kdy jednotlivec je schopen načíst z informačního toku potřebné informace. Nebo je zprostředkovaně tato informace poskytnuta určeným strážcem, jenž se napojí či spojí s člověkem či zrodí se zde pro předání znalostí, se kterými se rodí, jen jsou uzamknuty pro správný okamžik v čase a prostoru.

Takže po ukončení mise, kde se vaše planeta formovala, jsme zde vysílali pravidelně vědecké a pozorovatelské týmy, aby monitorovaly a i chránily zdejší vývoj. Ano, nejsme jediní, kteří obývají vesmír a tu a tam i přes uvalenou „karanténu“ bylo toto porušováno. Vezměte si, že ostatní civilizace jsou vázány určitými úmluvami posvěcenými jejich zástupci v tzv. „sboru universa“. Každá vyvinutá má zde své zástupce a respektuje, co je tímto sborem ustanoveno. Je zde ovšem i pár civilizací, jenž se neúčastní tohoto společného procesu a na vlastní pěst a pro vlastní účely konají, co považují oni za přínosné. Pak je tu i pár civilizací, jenž neunesly tíhu pozvolného vývoje a chtějí učinit pokrok tím, že jsou schopny nahlížet a využívat jiné. To je ovšem pro nás nepřípustné a snažíme se všechny před tímto konáním chránit.

Například si pamatuji si na náš rutinní výsadek kluzákem, kdy jsme letěli prozkoumat jednu z lagun na pobřeží kvůli jejímu nadměrnému vynořování se a zjistili jsme zde technologie, které nepatřily do naší ani jiné nám známé rasy. Nakonec jsme vypátrali původ ze souhvězdí Labutě, kde se jedna rasa rozhodla vyzkoušet jeden ze svých vojenských projektů, jenž má za úkol modifikovat na geologických zlomech probíhající pohyb tektonických desek a jejich urychlování ve prospěch využití pro ničení přilehlých oblastí. Co dodat k takovému výzkumu, pro ně přirozený vývoj, neboť se cítili ohrožení a chtěli mít v záloze pár triumfů, ale nepřijatelné pro nás, jelikož porušili usnesení o karanténě

Ptáte se zajisté, jak vznikl život na vaší planetě, jestli vznikl stejným způsobem i v mé domovině, či jiných místech universa. Tak předně byste museli pochopit hlubší vrstvy, jenž Vám jsou skryty, co se týče podstaty a povahy co tvoří tzv. základ, či jak někteří z vás nazýváte, matrix universa. Jsou to velmi podstatné znalosti nutné k pochopení toho, co život tvoří, jak se vyvíjí a co jej ovlivňuje. Život jako fyzický projev skrze DNA je všude na stejných principech, pokud není do něj vnesen umělý prvek, jenž některé civilizace již zkoušely a dokáží takto ovlivnit vývoj v celých soustavách, ba i dokonce galaxiích. Ano, prvotní esence ale pochází, jak jistě tušíte, ze sfér energetických. Vyspělé civilizace se řídí kodexem, jenž umožňuje zasáhnout ve prospěch vývoje pouze na základě obdržených řekněme „pokynů shora“ čili bytostí, které jsou blíže k energetické podstatě bytí a mají povědomí o všech eventualitách vývoje v časoprostoru. Jsou mimo časové omezení a nahlíží i do hlubších sounáležitosti, které se projevují na energetických strukturách univerza. U Vás na Zemi byla Vaše DNA, jakožto prapůvodní zrození života manifestována skrze zhmotnění ve vašem sektoru z energetické singularity seslané z dimenze Zdroje. Tato singularita stejně jako každé zrození duše ve hmotě, doprovází mnohoúrovňové ochranné pole a procházení dimenzními kanály skrze chráněné portály. A v konečné fázi se skrze „energeticko-fyzický modulátor“ jenž moje civilizace již využívá řízeně, vloží do struktúr planety.

Planeta dle vašeho vnímání není jen tím, co jste byli doposud schopni objevit, prozkoumat a myslet si. Je to na energetické úrovni naprosto úchvatná bytost, jenž je Vám kolébkou a zároveň ochranným energetickým obalem ve kterém jste v bytí ukotveni skrze jemné vlákna stříbrné barvy, jenž Vás s ní propojují na mnoha úrovních. Vy si však ještě neuvědomujete a nevidíte ten svět pohledem energií. Je to velmi nádherné a nepopsatelné víření a prolínání barevných energií, vibrací, tvarů, sytostí…a okolo toho všeho jest zlatý závoj popsaný písmem nebes, jenž ve Vašem vnímání můžeme připodobnit k programovacímu zdrojovému jazyku-kódu. Tento všechny skutečnosti a děje popisuje tím co je dáno z dimenze Zdroje. Je to živoucí jazyk „nebeský“, jenž se zapisuje skrze vývoj. My již umíme tyto kódy zapisovat i překládat a stejně tak už i někteří z Vás, jenž jste zde námi, tuto skutečnost začínáte ovládat…

Pozn. zapisovatele: jelikož jsem pouze prostředníkem a absolutně jsem tuto problematiku nijak zvlášť neřešil a mé dovednosti kresby jsou jaké jsou, tak přesto mne samotného toto vše zaujalo a budu zvědav, zda se tyto poznámky budou mít pokračování...

482 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."