Our Recent Posts

Sdělení Zdroje

Zveřejňujeme část nádherných komunikací s Otcem-Zdrojem... 🙏

Pozdrav Otce

Co jest výše člověče? Ty, jenž kráčíš neochvějně čelit výzvám daru života, nebo pobývat v domově Otce? Co myslíš, že čeká Tě zde v tomto rouše člověčím? Co myslíš, že u Otce se bude díti? Slyš mé dítě milované, že nikde strádat nebudeš, neboť já ukonejším Tě v mé náruči. Já pošlu Ti pomocníky boží, já prosvětlím Ti stezku, abys nezbloudil. Já jsem vždy s Tebou a Ty buď vždy se mnou. Jsi mé milované dítko, jenž zakouší osudy světů a kráčí neochvějně po linii poznání tohoto vesmíru. Já pravím Ti, zde jsi to, co chtěl jsi býti. Jinde buď tím, co tam je možno býti. Avšak v mém domě buď mým milovaným dítětem, co vzalo sílu a šlo poznat život v jeho syrové podstatě. Já Zdroj Vás vedu k poznání, avšak na Vás samotných je, zda mi naslouchat chcete. Já vždy odpovím Vám na otázku, pokud zeptat se chcete. Nemarněte zbytečně čas hledáním toho, čím už dávno jste… Amen

I všemocným mne nazýváte a toť jest mylným úsudkem. Neboť já moc Vám dal do vínku již v počátku mého stvoření. Vás, jakožto bytosti z nebes i prachu hmoty. Vy ušli jste zde na konec cesty, jenž Vás zavedla k tomuto milníku pouti pozemské. Jak dále naložíte s darem, který Vám náleží od počátku věků zde na zemi? Já pravím Vám, že je již čas zanechat okovy moci a soužení v tomto místě a vykročit v pravé slávě, kterou jste v sobě po všechen čas ukrývali a nemnozí ji odhalili. Buďte v radosti i smutku tím, koho já miluji nadevše a vězte, že je mi ctí Vás nazývat mými dětmi. Já Váš Zdroj, Otec i Stvořitel… Amen

Pokračování 1.

Vím, že jest zde mnoho otázek i snahy o ujištění toho, co Vás v tomto těle omezuje i skryto jest. Vězte, že za tím co smrt nazýváte je toho mnohem více, než si umíte všichni dohromady představit. To, s čím zde se setkáte i tou malichernou části Vás, co se odpojila, aby zakusila slasti i strasti života na zemi jest nepopsatelné. Neboť matrix jest nekonečná singularita vývoje, ve které jste zapojeni do tvorby jí samotné. Ovšem zadními vrátky když tento koncept opustíte, to teprve uzříte velkolepost nebes. To jest moji milovaní to, co je všem dokonale skryto a jen nemnoha povedlo se prozřít a vyjít zpět, aniž by byli ovlivněni neblahým účinkem povahy místa, kde se manifestovali.

Dobře, popíšu Vám matrix neboli univerzum z mého pohledu, ve Vašem omezeném světle vnímání. Na počátku bylo slovo. To si jistě každý pamatuje z knihy původní moudrosti věků. Ale tohle není pravdou pro Vás již dnes. Na počátku jsem byl Já! Ten, co jest vším i ničím a učinil jsem rozhodnutí být někým, kdo bude tvořit, aby viděl dosah své nekonečnosti v projevech popsaných i nepopsaných.

Nejprve byl Vážení a drazí ZÁMĚR !!!

Ano můj záměr manifestovat se bylo to, co způsobilo mé projevení se v nicotě. V tomto okamžiku jsem pocítil stav duality poprvé v její prapůvodní podstatě, jenž jest nezpochybnitelná a věčná, dokud se takto projevovat budu. Já pravím Vám, že poznání prapůvodní duality mne samotného ochromilo svoji nádherou a možnostmi nekonečného tvoření i projevů. Nicota i jsoucno, toť dvě formy, které mne definovaly v okamžiku manifestace mého záměru projevu sebe sama. A pak nastalo období okamžiků slávy tvoření skrze tyto projevy mne samotného.... Po tomto okamžiku, kdy jsem poznal nádheru tvoření pomocí principu záměru a využití dvojpólového nástroje duality, jsem začal hledat optimální nuanci, jenž vytvoří vibraci podobnou mé prapůvodní, ale ne té, kterou jsem já. Vše jest připraveno a směřuje aby tato vibrace vzešla z tohoto dvojpólového uspořádání všehomíra, který se zrodil. Mí milovaní, ani nevíte, jaké extrémní nuance jsou mi dány tímto procesem tvoření, je to pro vás nepředstavitelné a i mé děti se nikdy neodváží do takové tvůrčí síly vnořit, neboť by je to pohltilo a již by nebyly schopny se očistit a vrátit se ke mne, ve své přirozené podobě...

Pokračování 2.

Ó ano ......., vidím, cítím a zřím tvoji otázku, kdy a jak se objevili mé děti.

Nuže toto tajemství je nejvyšším tajemstvím universa, neboť universum je tu pro ně a bylo stvořeno, aby se mé děti rozutekly a vnořily do všech koutů jeho majestátnosti, mohly tak zakusit svoji existenci a vývoj. Aby poznaly co jest nad nimi, aby poznali co je tvoří, aby poznali co ony tvořit mohou. Aby získali ono božské vedení, kdy dojdou v pravdě ke skutečnému poznání toho, kým jsou a co je se mnou spojuje. Akt, kdy se mé děti v mém domě objeví, je můj záměr. Je to můj nejposvátnější akt tvoření a jenom já v celém svém nekonečném bytí toto považuji za nejvznešenější část mého projevu z nebytí. Děti, jakožto nejposvátnější tvůrčí boží akt tvoření jsou mými posly ve všech vesmírech, ve všech dimenzích, ve všech časech, ve všech hmotných i nehmotných projevech. Nic není vyšší, než-li mé dítě v mém domě, nežli mé dítě zrozené ve hmotě, nežli člověk, jenž hledá pravdu o bytí a o mne. Já jsem zde s Vámi a Vy jste mými jiskrami naděje, abychom společně kráčeli v poznání mého konání od nepaměti věků až do samého konce ve zdejší manifestaci. Amen.

Kým nebo čím vším tvé děti zde jsou?

Ó, to jest velmi zajímavé. Tak předně mé děti poznávají universum skrze jednotlivé lekce, každá lekce jest zaměřená na určitou část jeho života a jeho aspektů v různých vlnách mé tvořivé síly. Tak, jako se nyní ty mé dítě nacházíš, coby ............................, jenž se vrátil zde na zemi učinit určité změny, tak i jinde je tvoje stopa nesmazatelně zapsaná, ale jak v nehmotném tak i v rozdílných bublinách universa, tak i v jakékoliv nuanci dimenzních proměn a vrstev.

Ano, otázka cílenější, čím jsou tvé děti zde na planetě Gayi?

No předně jste zde člověkem, to děti člověka využívají ke své pouti zde, pak jsou tu mé děti, které jsou v nehmotné, vyšší existenci, a ty mají za úkol dohlížet a ochraňovat ty, jenž sestoupili do hmoty a stali se člověkem.

Takže děti nejsou zde v jiné podobě?

Ne, jestli to chceme chápat ve smyslu projevu samostatné existence. Jako celek, tedy spojení částí dětí dochází u Vás zde k ovlivňování skrze floru, faunu, Gayiu … Ale to je jiný způsob projevu, než ten na který se ptáš.

No a co bytosti z hvězd, neboli mimozemští?

Ó, tak to je jiná oblast působení mých dětí, ty, které se na tomto podílí jsou již za poznáním toho, co jest hmota. Jsou to vysoce vyspělé projevy vybraného množství mých dětí, jenž dosáhli v jiných oblastech poznání a povznesli se ze základních principů života ve hmotě. Ovšem jsou zde i takzvané simulátory bytí ve hmotě, tudíž bytosti, které slouží k učení dětí, co jest to pobývat ve hmotě. Pochop, že nejen člověk jest tvořen k poznání toho, co jsem pro své děti. I jinde tyto projekty jsou, ale ne v tak zajímavém nastavení jako tady na Gayi. Projev dětí je zde na zemi tím, co bychom mohli přirovnat k vysoké škole života. Je to neocenitelná lekce vývoje mých dětí a ne každé dítě to bez obtíží zvládá. Je jich mnoho co propadají. Vem to tak, že je to projev mé lásky a úcty, co vytváří jim prostor pro tento zdejší paradox bytí, ale jsou tu ještě skryté mechanismy pro ty, kteří jsou schopni vidět za „standardní mantinely“. To pak jsou ti praví, co přináší mi nejvyšší radost...


Pokračování 3. Otec-Zdroj o hříchu

Ó ano, ptáš se na spoustu věcí, kterou tedy začneme? Začneme tím hříchem, co si oblíbili všichni a strašíte se a kajete tímto významem. Tak předně, HŘÍCH NEEXISTUJE!!! Je to výmysl, je to koncept magické a temné energie, programu, který zde byl dosazen, a bohužel děti neměly sílu a vhled jej rozpoznat, jako něco, co již není aktivní a potřebné k posunu. Z počátku to byla taková pojistka, aby se zde děti příliš „nerozdováděli“, jestli tedy používáme příměr k dětem. Ale tento program a nastavení bylo zneužito a je to poměrně silný zdejší kód bránící většině v pokroku. Je to kotva bránící vám vyplout do širých vod, neboť mnozí jsou již velmi zkušenými námořníky v oceánech bytí. Tak to jest můj milý. Je potřeba tento koncept opustit, aby se mohlo plout do dalších vod poznání, co jsem pro vás připravil. Těšte se, neboť to, co jest tam, je pro vás nádhernou nuancí bytí ve hmotě, a poznáte nejvyšší principy jeho projevu i otevře se vám závoj poznání, nehmotné životní formy, kterou doopravdy jste. Takže slovo hřích, i to co se pod tímto slovem skrývá, je dobré zapomenout a nahradit slovem „POZNÁNÍ“. Tím se uzavře tato cyklická smyčka a bude uvolněna cesta. Prvotní hřích bylo, že jste zde přijali princip zapomnění a vy máte skrze „POZNÁNÍ“ tento prvotní hřích rozpustit. Toto jest pravý důvod existence slova „HŘÍCH“.

Toto nechť je zapsáno v srdci každého z vás. Amen. Já Zdroj.

Pokračování 4. - aneb když si Otec-Zdroj rozhodne něco sdělit, pak je to fičák! 🤓

A pak zapisovatel skoro nestíhá někdy jeho slova zapisovat v těch nádherných energiích, co tyhle projevy sebou přináší... A budete překvapeni, v jakých místech i situacích se děje...nicméně je to pro něj veskrze v tu chvílí opravdu pohlazení po duši i když jako obyčejný člověk řeší spousty výzev, co mu život do cesty staví...a rozhodně není jakkoliv "pánbičkařsky" ani jinak "postižen".Prostě jej to potkalo na cestě životem a děje se... Tady jedna taková překvapivá chvíle je opět pro Všechny s otevřenou myslí zachycená i když nemůžeme ji zde zveřejnit kompletní, vzhledem k osobní povaze její podstatné části...

Co jest Tobě člověče bližší? Tvá člověčí pouť v této postavě životní smyčky, jenž brzy skončí ve velké slávě, nebo to čím jsi v mých očích? Ach ano, Ty nevíš čím v mých očích jsi! Věz, člověče, že Tvůj duch jest největším překvapením v celém zdejším vesmíru! Tys člověče jako jediný dokázal, co jest láska Zdroje, ač v utrpení neskutečném jsi ponořen! Ach můj milovaný člověče, nezoufej! Neboť Ty do nebes až dosahuješ, aniž o tom máš povědomí! Ty, jenž urputně kráčíš neochvějně krok za krokem po stezce jenž sis vybral. Pravím Ti, každý Tvůj krok, každá Tvá volba, každé Tvé přání i každá Tvá touha je mi lahodnou písní, jenž život sám zvete! Já, Váš Otec vzhlížím k Vám, já Váš stvořitel i podstata povedu Vás, dokud ve věčné slávě opět nestanete po mém boku a společně oslavíme Váš návrat do mých jsoucen nejvyšších! Tak konejte a buďte ve slávě Boží, Amen! ... Zdroj jest absolutno a tak budiž po všechny časy na nebi i zemi! Já Zdroj si udělám v tom, co je potřeba pořádek i řád! Já Zdroj jsem všem otcem i rádcem. I tím, kdo vezme vše i dá vše, Amen! Vím, že máte z mé majestátnosti obavy, neboť jsem vším. Ale vězte, že i má láska jest nekonečná a bude se neustále manifestovat, ať jest to chtěno nebo ne. ... Ó ano, jsou oblasti, kde je má energie stíněná! Ale vězte, že i tato místa budou posvěcena! Posvěcena mým projevem. Jen je potřeba zpracovat to, co tomu brání i pochopit Ty, co to mají na starosti...


Pokračování 5. - Tak opět pár slov zapsaných ve spěchu...

Co jest Ti bližší, člověče? Tvá zdejší podoba, ve které zažíváš můj dar života? Nebo Tvá prapodstata, jež jest skryta za mraky a oceány zapomnění? Nezoufej, že zde nyní nejsi celý, neboť toto není účelem zde pobývat v celé své nádheře. Tady jen můj syn byl v nádheře chvílí i tak to k ničemu nevedlo. Jen zakalil tu ryzost, kterou zde přinesl skrze omezené vidění ostatních. Syn, jenž tohoto se zhostil zde byl mnohokráte, aniž jste to rozpoznali. Neboť on jest v různých podobách vždy tím, co část světla přináší. Ale stále jest nedostupný plnému pochopení Vás, uzavřených v závojích zapomnění. Aniž tušíte, kdo a kde vším jest můj posel, stále vyhlížíte něco, co Vás změní, co Vás osvítí. Ale to se nestane, neboť tak to nastaveno jest od nepaměti, že jen po částech jste schopni objevit pravdu, ne najednou skrze záblesk osvícení. Můj syn jakož i ostatní jsou zde vždy a napořád s Vámi. Ať ve hmotě zrození, či jako esence své prapodstaty. Stále s Vámi soucítí, stále Vás posouvají, stále jsou Vám inspirací! Je jedno v jaké kultuře, je jedno na jakém konci světa. Stále jedna a tatáž píseň jimi jest přinášená, co chorálem nebes jest! Ač vědec hledící mikroskopem nebo hledící na hvězdy dalekohledem, ač mnich poustevník chřadnoucí ve jménu Boha v chýši, ač duchovní, jenž si myslí, že je mým poslem. Ač obyčejný člověk poroben v systému, který máte nyní na zemi – vždy já a syn jest s nimi! A čekáme na okamžik, kdy se posunete k pravdě Vašeho středu. V pochopení toho, že ne rozdíly ale to, co je Vám společné z Vás činí člověka. A člověka, ne jako bytost pozemskou, ale bytost nebeskou! Neboť ve Vás jest vše obsaženo, i když jste uzamknutí v systému, jenž pro Vás stvořen byl kvůli poznání a vývoji. Já vím, že se stále opakuji, ale Vy jste tak pošetilí, tak nepozorní… Stále dokola je Vám totéž opakováno a stále toto přehlížíte… Zbystřete milované děti, dávejte více pozornosti celku, který tvoříte a méně části, o kterou se tak zajímáte, že nevidíte komplexnost toho, co tvoříte dohromady! Jistě, že na zemi ráj nikdy nebyl a nebude, protože by tento projekt ztratil význam. Ráj jest idea, která Vás má motivovat se k ní posouvat. Je to základní touha vložena do Vás v prvopočátku, která se vývojem tak pokřivila, že už ani nebýt bible a příběhu v ní nevíte, co to znamená! Nabádám Vás, abyste opět směřovali tím nezkresleným směrem, kterým Ráj jest, a respektovali to, čím jste a kde se nacházíte! Neboť vše jest prolnuto Vším, a co jeden plodí, ostatní sklízí! A co všichni tvoří, jeden jest! Není úniku mimo tento aspekt bytí zde, a Ti co mají dovoleno, musí strádat, neboť tak mocný zákon jest! Já žehnám Vám opět dnes, jako po věky věků navždy!

ZdrojPokračování 6. - A další z nekonečné řady debat...

Ty dnes lačníš po vědění, no dobrá. Pak budiž Ti povoleno mne opět zapisovati. Takže bych se rád, moji milovaní, zaobíral tématem pro Vás nevšedníma tj. „pocta a úcta k univerzu“. No ano, zní toto spojení slov divně, že pisateli můj. Ale prostá slova jsou lepší nežli vznešené verše či popisování něčeho, co Vás přesahuje. Takže začnu slovem jenž zní: „UNIVERZUM“. Vibrace tohoto slova jest stanovena tzv. mikrocykly generovanými skrze moji dimenzi počátku po něčem, co můžete nazvat: „TRYCHTÝŘOVITÉ ŠÍŘENÍ VLN TVOŘENÍ“. Vaší vědci ještě tento koncept nemohli objevit, vidět, pozorovat nebo ani teoreticky popsat, neboť toto je zatím chráněno. Toto vědění Vám ještě nepřísluší, abyste spatřili jeho mechanismy i vlivy na dění v celém Univerzu. Přísluší to jen těm, jenž poodhalí a vymaní se z mantinelů hmotného světa.

Ano ptáš se, zda to je to tzv. světlo, co všichni tak rádi vznosně všude prezentují jako nejryzejší můj projev. No zklamu Tě, není to ono světlo a není to ani láska! Je to totiž vše a zároveň nic! Jest to tak nepopsatelná síla, jež hýbe a vytváří na pozadí Univerza to, co jej ovlivňuje skrze můj akt tvůrčího aspektu, mého projevu v tomto vesmíru i dalších, kde si usmyslím se skrze ně projevovat. Ano, už je to složité. Dobrá, zkusím to ještě zjednodušit, aby to dávalo Vám smysl. Představte si vodní páru, jež ale není v pravém slova smyslu párou, neboli vodu vypařovanou vlivem teploty, ale částečkami, či jak je nazýváte molekulami H2O tak zahuštěnými v malém prostoru, že tvoří pevnou hmotu. Ale ta není opět tvořena vlivem teploty či vazbou nějaké krystalické mřížky. Ale takovou dostředivou energii, že tam kde je jedna částečka vody, je zároveň i nekonečné množství podobných částeček na stejném místě, jen v jiném bodě vibrace. Je to jako něco, co je na stejném místě, jen v jiném prostoru tohoto místa. A jestli uvedeme do tohoto uskupení můj záměr, čili onu esenci, kterou se manifestuji, začne se tato uvolňovat podle mých záměrů, jež jsou tvořeny nekonečným, řekněme zdrojovým jazykem/kódem. Ten způsobuje, že ona pevná struktura uvolňuje vodní páru z tohoto místa skrze trychtýřovité projevy do univerza. A ta se v něm začne projevovat tak, jak byla mým záměrem stanoveno a na pozadí všeho v něm působí na celek i jednotlivé části. Tak bych tohle zatím uzavřel, neboť i tohle jest pro Vás nepochopitelné. Pojďme se dále zabývat cílem této konverzace. Úctu a poctu k univerzu a co si pod ním máte vyjevit? No to je milovaný zřejmé. Je to ta úcta a pocta ale ne mne, ani jiným! Ale sebe sama! Tím, že si uvědomíte velkolepost toho, co Vás obklopuje i toho co Vás tvoří. Je to vše pro Vás, abyste skrze toto poznali tajemství tvorby v životě a odkrývali vyšší aspekty bytí v tomto konceptu. Začněte ale tím, co je Vám nejbližší a v čem se pohybujete...


Skupina Pramen Poznání

26 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."