Our Recent Posts

Rozprava o stravě

Jako každý den jsem kráčel v práci k sobě. Cestou jsem pohladil vysoké traviny, byliny a keře, které se majestátně rozrostly poté, co několik let již zde není používána vlečka, neboli koleje, které nikam dnes již nevedou. Do toho mi pěje skrze mne v jazyce mistrů optimistickou píseň můj bratr, jenž je se mnou spojen v tomto těle a spojení přišlo až nedávno, po mnoha létech žití a hledání opravdovosti bytí. Užívám si to a těším se jak ze své dílny ve vysoké věži při ranní kávě spatřím opět nádherný rozbřesk a svítání…Opravdu, ač obyčejný nezajímavý "dělník" mám možnost zakoušet to, o čem se může zdát mnohým. A ten pohled z té výšky na krajinu je parádní!


Procházím energomostem, takovým energetickým koridorem nad silnici, kterým vedou veškeré důležité rozvody energie pro část dolu, kde pracuji. Zatímco poslouchám zpěv, který vydávám a vnímám jako radostnou ódu na život a nový den, ovšem s texty v jazyce mistrů, najednou začíná má mysl uchopovat téma – životospráva a strava. Je mi divné, že mne osobně na nedávném krátkém relaxačním pobytu poslední den bylo velmi „těžko“ po jídle poslední den a od té doby mne to vrhlo do půstu a řízenějšího stravování, ač celý život jsem zvyklý díky bojovým sportům v rámci možností tuto složku nějakým způsobem mít pod kontrolou. Dále do toho vstoupí myšlenka na nedávné spontánní a okamžité ukončení konzumace kávy mne velmi blízké osoby, která sama mne kávu naučila mít jako každodenní stereotyp bez kterého se neobejdu. Pamatuji jak jsem trpěl v chrámu šaolin, kdy jsem zde se rozhodl zakusit život běžného studenta i když jsem v životě zde na západě dosáhl velmi solidního stupně v této oblasti. Tam skutečně ten první týden bez kávy byl pro mne velkou změnou.

Nicméně u oné osoby mi blízké to mělo zajímavý průběh, kdy po pobytu a relaxu na naší zahradě ji bylo nevolno, a od té doby nemůže kávu ani cítit…


A taky je tu čerstvá konverzace s mým přímým nadřízeným, kterého mám rád a v úctě, neboť dle zkušenosti s různými typy „vedoucích“ je velmi harmonicky naladěn a jako jeden z mála, svým srdcem, se snaží dokonce ochraňovat náš kolektiv od tlaků „zhora“. Rovněž on se mi svěřil o zajímavém zvratu, kdy si večer chtěl dát pivko a okamžitě mu zabylo zle a od té doby jej nemůže ani cítit…Má mysl tohle v hlavě přebírá, analyzuje, třídí do správné škatulky s názvem: „znamení“. A najednou se vynořuje jasný obraz a téma „svatá trojice“, trojúhelník jenž je potřeba aplikovat i v tomto aspektu fyzického pobývání zde na zemi. A tato myšlenka se začíná rozbalovat do sdělení, jenž popisuji dále v tomto zaznamenaném rozhovoru s mým mistrem, bratrem ze sfér, kde je přece jenom vnímání poněkud ucelenější nežli to mé, zde omezené pro přežití v tomto prostředí….


Můžu se ptát, děkuji? Ano vždycky…


Začnu tou čerstvou úvahou a myšlenkami o stravování dle principu „trojice“ – to je jen můj výmysl nebo inspirace od Vás? A jestli ano, zda bude ku prospěchu mého bytí a třeba i ostatních?


Ó ano, ano, ano a 100x ano! Tento způsob stravy by měl být považován za jakýsi recept na řekněme rekonvalescenční a preventivní proces, jenž povede ke zlepšení zdraví všech!

Je to koncept, jenž tady je již dlouhé věky s většími či menšími obměnami a taky nuancemi pro různé účely jak zdravotního rázu, tak duchovního posunu, tak i k ovládnutí toho, co by se dalo nazvat „energetický potenciál bytí“. Je to vše založeno na procesu, jenž činí ve Vašich tělech určité procesy na buněčné rovině. Tam tímto zvláštním vyživováním dojde k reaktivaci daleko přesnějšího zrcadlení DNA v RNA a postupně se začne regenerovat či dokonce růst nové. To nové ale pouze ve spojení s rozvinutou duchovní a energetickou Vaší stránkou. Vše v principu trojice se zrcadlí ve vašich tělech, tak to je a vždy bylo! Jen tento princip přináší kýžené a dlouhodobé účinky. Principy duální, či jiné jsou řekněme buď nestabilní, netrvanlivé nebo dokonce škodlivé!


Toto je dobrý způsob si osvojit a vyzkoušet tento prastarý princip přijímání skrze stravu toho, co Vás rozvíjí, zachovává v síle a pomáhá!

Je to ovšem čistě na každém, zda-li tento koncept je ochoten vyzkoušet čili začlenit do poznání toho, co jste, co činíte a co činit můžete pro poznání! Věz, že tohle není Tvá myšlenka, ani nikoho jiného. Toto je základní idea aplikovaná i v této oblasti života člověka.


Hmm, a co čaj, káva, pivo, alkohol?


Ano, tak předně, každý z Vás má jinak senzitivní nastavení pro tyto poživatiny. Je to dáno ne fyzickým tělem, to je vždy nějak „zpracuje“. Ale to, s jakými výsledky, je již záležitost jiných vrstev bytí, ze kterých se skládá. Předně už jak zde přicházíte v prvním momentu ukotvení vědomí do těla, je již dána základní matrice, jenž v případě „zacyklených“ vědomí zde je tvořena všemi já jenž zde tvořily životní sílu. Pokud sestupujeme mimo cyklus zrození zacyklený zde ale opakovaně, tvoříme si „umělé“ matrice podle toho, jaké úkoly a poslání, či co budeme skrze tuto pouť poznávat. Takže ona matrice sídlí v energetické struktuře okolo 2. čakry. Je nalevo asi cca 10 palců mírně nahoře. Je to takový energetický spletenec skládající se s 300 základních informačních zápisů chráněných před jakýmkoliv zásahem, od kterého se odvíjí celý průběh bytí. Je to nastavení s hlavními body Vaší pouti v tomto těle. A jen nuance, neboli reakce na bytí mohou ovlivňovat tento základ. To znamená, že pokud bytí se odvíjí v zákrytu s „plánem bytí“ této konkrétní životní stezky, pak je bez přílišných vlivů a tato matrice tvůrčím aktem ovlivňující reakci těla na vše, s čím se setká. Problém je, že když neprobíhá onen „zákryt“ tak energie proudící jako takzvané vstupní data do tohoto centra způsobí „upravený“ nebo dokonce mohou způsobit i „nouzový“ chod a centrum započne projevovat nuanční odchylky od „optimálního nastavení“ pro toto bytí a může docházet ke značnému omezení činnosti těla.

To je důvodem, proč je tolik utrpení a strádání ve vašich životech.


Buď v „pravdě“ a budeš „uzdraven“!

Měj víru a budeš moci býti „uzdraven“!


Tento první citát je poněkud neznámý. Ale je důležitý možná více pro člověka jako živý organismus, nežli ten druhý. Ten popisuje spíše princip vyšší, tedy bytí dle principu „svaté trojice“. Problémem je, že abys byl v „pravdě“ musíš nejdříve ji poznat. A poznat ji lze jen, když máš „víru“. A víru máš jen, když cítíš „pravdu“. A pravda je to, co tě tvoří a co ty tvoříš na základě toho, co jsi! A víš co jsi? :D


A to teď s těmi názvy dnů v týdnu je taky k tomu?


Ó ano, však je fajn mít takové zdůvodnění „proč“! :)


Pondělí - jest počátek všeho, tudíž vodstvo dalo počátek, aby tělo mohlo býti. Proto vodu pozři, abys živ byl!


Úterý – drž se u „Terry“ neboli cos našel na Zemi člověče, pro tebe nachystáno, to zažij jako první, neboť ovoce chutná ti nejvíce!


Středa – střed svůj si chraň a proto zeleň je tou, co střed života tvoří zde. Jest to střed mezi nebem a zemí a tento střed i ve vašich tělech se bude manifestovat a obnovovat!


Čtvrtek – čtyři strany, vše má, abys mohl kráčet tam, kde potřebuješ. Pak tento den si sám zvol, kde chceš namířit své tělo a dodej mu energii tam, kde potřebovat ji budeš!


Pátek – pátý den již kráčej po zemi uvědomělý všech směrů. Pak si ze všeho trochu vezmi, ať zakusíš všechnu tu krásu, co se nabízí.


Sobota – jsi již šťasten zde, neboť mnoho si již poznal, tak hoduj a oslav to sám se sebou a dopřej si radosti požít, co onen pocit podpoří.


Neděle – tento den jsi v harmonii se vším! Proto se o ni poděl a vše s láskou a úctou pozři ve společnosti svých drahých a milovaných, neboť oni toto okoření tím, co zvete „láska“.


Tak příteli, tohle je myslím vše k „základu“ tohoto tématu!

Ale ještě konkrétně ohledně káva, čaj, alkohol…


ČAJ

ten z této trojice je řekněme velmi neutrální a harmonický, tudíž má účinky na vás jako takový uklidňovač a umí vše naladit na „hlubší“ vnímání jemných projevů vašeho bytí zde.

Jestli je škodlivý, nebo ne, nezáleží na něm, ale na vás. Protože když tento čaj bude ve velké míře požívat ten, co je velmi povrchní, pak jeho energie ovlivňují ono jeho centrum a určité látky se nebudou vstřebávat v těle, které je vyloučí. A to, co tělo vstřebá, bude „narušeno“, tudíž ve výsledku onen člověk nebude mít prospěch z onoho nápoje.


Káva

Ó, to je pravý opak čaje. I když tvrdíte, že má podobné projevy, není tomu tak. Předně, je to stimulující a posilující nápoj, který je schopen tomu, kdo umí pracovat se záměrem a je v „tvůrčím procesu“ v projevu o pravdě! Pak na něj má káva velmi, ale velmi blahodárný účinek. Nemyslím teď zdravotní, ale jako podpora. Ano, příteli, málo kdo je tak čistě napojen na „tvůrčí proces“ proto káva může mít i nepříjemný účinek na vás a to i na fyzickém těle. Je to tím, že povaha oné energie, kterou ona dává je stimulující a pomocná. A člověk, který není v zákrytu svého plánovaného bytí zde, opět skrze ono centrum z kávy nezpracuje část, jenž tyto energie „ošetřují a nasměrovávají“ a tím můžou způsobit projevy, jenž vnímáte v těle, či projevu. Ale není to nic, co by vás poškozovalo, jen prostě projev nesprávného využití určité kvality energie, která se musí nějak „vybít“ skrze vaše „Já“.


Alkohol

To je jiná a velmi zvláštní záležitost! Sám o sobě je jakoby „elixír“ výbušné energie. Ta má své opodstatnění, neboť vždy je dobré míti možnost na určité extrémnější záležitosti pomocníka. Takže onen alkohol, když pozře osoba, jenž má střed v pořádku, je v zákrytu se svým plánem bytí, pak onen „elixír“ otvírá ono centrum v jiné rovině, kde je možno provádět úkony daleko účinněji, nežli bez elixíru. Jde o otevření jednoho specifického „kanálu“, jenž umožňuje „uzavřenému vědomí“ spojit se s částí, jenž není omezena bytím. Ale je zde opravdu potřeba býti velmi obezřetným a jen s „ochranou“ v tomto konat. Ve větších dávkách tato poživatina je velmi koncentrovaným opakem elixíru. Je to vlastně jed, co působí destrukci v propojení vašeho „vědomého bytí“ s „vědomím pravdy o vás“. Proto dochází k rozpadu tvůrčího vědomého bytí a úpadku do úrovní, jenž tvoří vědomí bez napojení. Ale alkohol, jako lék, nebo alkohol, jako jed, je pouze obrazem toho, kdo jej přijímá. Nic více. Je to záležitost pravdy o Vás samotných. Ale rozhodně není škodlivý těm, kdo moudří již se stali a ví, jak s ním nakládat!


Ještě prosím o „žehnání jídlu“ má opodstatnění, jak je tady u některých kulturách, či náboženstvích zvykem?


Tak předně „žehnání“ není ten správný princip, jenž by zaručil to, k čemu původně byl určen. Kdysi dávno, když jsem zde na Zemi pobýval, tohle bylo prováděno z úplně jiných pohnutek. Předně se vděčnost a respekt k okolí tehdy jaksi „přirozeně“ manifestoval v našem bytí. Tehdy člověk žil vědom si spojení na „základních“ úrovních bytí s planetou, přírodou, zvířectvem, rostlinnou říší. Pak toto při výběru potravy a způsobu jejího chystání a přípravy hluboce zrcadlil a nebylo potřeba „žehnat“ tomuto jídlu.

Jiný případ ale byl, kdy ti, co byli zde sesláni s „vyšším“ napojením a vnímali nad rámec, jenž byl zde běžný i další sféry, tak ti byli skrze „požehnání jídla“ schopni určovat jeho kvalitu, ve smyslu pomoci bližnímu, či jako podporu, pokud bylo potřeba vykonat specifické nebo obtížné úkoly či rozhodnutí. Také oni sami si „žehnali“ poživatině, pokud měli před sebou závažné záležitosti spojené s předáváním a spojení s oněmi „vyššími sférami.“


Ale to, co činíte vy, že žehnáte tím, že děkujete „Bohu“ za hojnost, není ničím jiným, jen uspokojením vašeho „svědomí“. Svědomí vám totiž říká:

„Aha, musím poděkovat, že se mám dobře, že jsem v hojnosti, abych obhájil to, že někdo jiný není v hojnosti.“

Takže tento typ žehnání je jen a jen obhajobou vašeho stavu hojnosti a nezpracovaného „kolektivního stavu hojnosti“ jenž má u vás na Zemi obrovské napětí! A toto napětí se čím dál bude projevovat ve všech aspektech vašich životů!


Ale věz, že každé napětí musí býti nějakým způsobem „sníženo-zpracováno“. Jestliže ne, pak dojde k samovolnému a spontánnímu „výboji“ jenž automaticky ve světle toho, jak tvoříte a jak je nastavena matrice vašeho universa, tohle vyřeší...


59 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."