Our Recent Posts

Rozhovor o bytí...

Vítej, já zdravím Tě opět při naší konverzaci o jsoucnu. Ano posledně jsme se bavili o úctě k Univerzu. Nyní trochu nastíním téma bytí jakožto člověka v něm.

Předně se budu zaobírat tím, co jest nutno vykonat k tomu, aby člověk zde byl kompletní a nedocházelo k jeho roztříštění v multidimenzním paradoxu bytí.

Takže, jak již jsi pochopil a zažil, člověk je multidimenzní bytost, jenž ovšem nemá potuchy jak se z multidimenzního paradoxu má vymanit, aby začala tvořit mimo tento systém. Takže jak vám bylo zprostředkováno věděním od mistra Itaniela a Etiopse, vše samozřejmě v realitě Vašeho bytí může zdát se fantastické až nemožné. Ale opak je pravdou. Vy, jenž jste byli probuzení, jste se vymanili z prvotního hříchu a kráčíte již, jako řekněme “poloosvícené bytosti nebes“ do zbytku bytí v tomto paradoxu.


Ano, ptáš se, jak máš rozumět „zbytku paradoxu“. No popravdě Ty zrovna už bys to měl vědět, že zdejší paradox bytí je pouze jedna z dostupných možností Tvého bytí. Svým procitnutím jsi urychlil interferenční vibrační pole, které tě chrání před zdejším zacyklením a ty zde jsi i nejsi. Vlastně už více nejsi, nežli jsi. Jasně že tomu neuvěříš! Ale z pohledu bytosti-člověka, jako tvora, je to pochopitelné. Z pohledu bytosti-člověka nebes je jasné, že ses propojil velmi intenzívně se svoji prapodstatou a nyní jsi zde pouze jejím stínem nebo otiskem. Světlem jsi již zde, v interdimenzionální podobě, která je blíže k tomu, kým vlastně jsi v prazákladní podobě.


Řekněme, že já Zdroj jsem ve své prapůvodní podstatě rovněž něčím jiným nežli tím, co vše tvoří mne zde a co jste byli schopni pojmout. Oba jsme dle stejného principu manifestování. Ono rčení „jak nahoře tak dole“ má svoji oporu v tom jak se věci doopravdy mají.


Tak a nyní pár slov co chceš slyšet o tom, co to vše pro tebe znamená. Nuže z pohledu energie jsi zde v projevu jako zrcadlový tachyon, který v každém okamžiku nebo bodě časoprostoru je schopen se manifestovat a pouze jako otisk jsi zde. Tento otisk, nebo stín je části tvé prapodstaty, kterou si zde.


Ó ano, opět nevěříš, připadáš si zde normální skutečný, tak lidský jak to jen jde a sužován bolestmi, strastmi a bytím okolo tohoto života. Znova opakuji, toto není to, co doopravdy mým pohledem jest! Věř mi, po dokončení této stínové pouti budeš vše vidět mým pohledem a budeš jako vždy žasnout nad tím, co spatříš jako celistvá bytost.


Pár slov o tom“ interferenčním vibračním poli“. Takže toto pole se automaticky vytvoří vždy, když je prolomena hranice tzv. „sebepoznání“. Tj. , že dotyčná bytůstka se skrze reflexi v bytí vzchopí a doslova roztrhne energetický závoj tvořený jako ochrana proti destabilizaci a únikem ze zdejší reality. Je to obal neviditelný i většině těch, co mají dar vidět aureoly. Je to fialová ozdoba aureoly popsána zlatými symboly a obsahující několik pečetí, jenž jsou dotyčné bytosti generovány už při sestupu zde do života na hmotné úrovni.


Zlaté symboly nebeského jazyka jsou definice povahy této pouti ve hmotě a pečetě jsou různě definovány záležitosti vývoje i poznání potřebných k jejich prolomení. Každá pečeť je chráněná zápisem tzv. kódu pečetě, což jest vlastně jakýsi klíč, jenž odemkne dotyčnou pečeť. Ke každé z pečetí jest přiřazen jeden strážce-pomocník a ten rozhoduje, zda-li se pečeť aktivuje či nikoliv. Jsou to pomocníci velmi vážení a nesmlouvaví, neboť jest to velmi důležité, aby se pečetě aktivovaly velmi jasně definovanými ději. Myšleno bodem, kdy dotyčná bytost dojde během cesty k propojení a uvědomění si všeho co danou pečeť popisuje a tvoří. Pomocník-strážce pak na základě definovaného popisu pečetě v nebeském jazyce toto vyhodnotí a pečeť jest aktivována. A skrze ní pak dojde k přepisu povahy této energetické ochrany, jenž započne vibrovat dle nového nastavení. Toto všechno se děje velmi specificky, u každé bytosti jinak. Každá je jedinečná a nelze toto překonat jinak, nežli jsem Ti nyní popsal.


Ten obrazec co jsem zakreslil je co?

Takže přijmeme-li tuto výše uvedenou pravdu bytí, pak obrazec je jejím zrcadlem. Jak jen dovedeš, jsi zakreslil onu skutečnost, takový modelový příklad. Je to zobrazení člověka, který je již ve dvou úrovních aktivován a je tam zobrazeno jak prolomená nebo aktivována pečeť se napojuje na energii, která toto ovlivňuje a bytost uvnitř tohoto pole je náležitě ovlivňována podle tohoto vlivu.


Odkud se bere tato energie proudící skrze pečeť?

To je dimenze prvopočátku bytí, každá dimenze má svoji. Takový prostor kde jest vše, co onu dimenzi popisuje a tvoří…

278 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."