Our Recent Posts

Pojednání o milosrdenství

Já mistr Chrystus Vás opět zdravím. Chtěl bych Vám, milovaní, vyjevit pár pravd o tom, co to jest MILOSRDENSTVÍ.


Je to pocta a dar, který patří těm, jenž poznali na své pouti soužení, bolest a žal. Je to těžce nabytá moudrost Boží, neboť jen ti, co měli možnost zakusit soužení osudů světa, jsou v sobě tuto osvícenost probudit schopni.


Milosrdenství jest zapojeno do energie srdce, které je naplněno harmonií bytí. Je v něm obsaženo vše bytí dáno Vám Otcem-Zdrojem.


Mnozí z Vás si tomuto daru přisvojili falešné představy o sobě, druhých, či o daru jako takovém. Pravda je taková, že tento dar nelze uchopit myslí, egem, ba ani záměrem. Jest to ryzí nuance esence Boží Vůle, kterou jsem manifestoval skrze mou klíčovou pouť a skrze Vás, znovu vyslal a občerstvil celé Universum.


Ano, je to dar nejvyšší úrovně a Ty, člověče, pokud jej přijmeš, pak už nikdy nepoklesneš, neboť skrze Tebe prochází jednota Universa a už nikdy se nebudeš klanět jiným, už nikdy se nebudeš srovnávat s jinými, již jen budeš ve stavu blaženého porozumění a pocitu propojení se vším skrze božskou jiskru, která je v tobě skryta.


JHS
66 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."