Our Recent Posts

Komuniké Rady 2020


Zdravíme Vás v tomto čase nového začátku. V den, kdy prvním dnem jste vykročili do roku 2020 od domnělého narození toho, jenž k Vám přišel konat pokrok a přinesl poznání, které bylo nepochopeno, či dokonce zmanipulováno pocitem strachu, arogancí a neochotou kráčet ve stopách našeho mistra, v ryzosti, jakou zde poselství učil.


Pár slov o tom, co Vás v tomto roce některé potká. Předně po předchozích problémech zapříčiněných nadměrnou horlivostí těch procitnuvších, je ukončeno řádné zabezpečení portálů. Ty nejdůležitější jsou přístupny pouze multidimenzními klíči, vloženými do aureoly těch, co byli k tomuto námi ustanovení. Ostatní jsou pouze vpuštění do hlavních předsíní, kde budou ponechání v blaženém stavu a léčeni svými opatrovníky. Je to nejmilosrdnější akt, který se nám povedlo dojednat mezi všemi zúčastněnými stranami. Každý je v péči opatrovníka, který jej má za úkol stabilizovat a harmonizovat. U těch, kteří se dopustí silových průniku portály spojením svých energii vedených egem a nebo někým, jenž zneužívá energii a neznalosti druhých za tímto účelem, dočkají se odrazu jejich energie od nás, neboť tyto silové průniky budou odstíněny a zrcadleny zpět kanálem energie, který k tomuto je použit.


Další oblastí na kterou chceme poukázat je sobecké až arogantní zacházení s léčivými energiemi. Uvědomte si, že probuzením či odemknutím daru léčení neznamená, že jej budete využívat ve prospěch ega, hlavně budete-li si tím kompenzovat svoje představy o výjimečnosti. Ano, léčivé energie jsou tady pro všechny, jenž si dovedou k ním najít cestu. A proto veďte potřebné k napojení a jejich uvědomění si důležitosti jejich samostatné práce k udržení tohoto napojení a porozumění příčin jejich strádání. Ne vždy je to dáno tím, co člověk tvořil a konal, může to býti i záměrem vloženým pro vývoj.

Z dimenze Zdroje proudí nekonečný proud léčivé energie, jenž je každému v univerzu přístupný a neplatí zde žádná omezení k jeho využití, pokud jsou ryzího a čistého úmyslu.


Co čeká svět v tomto roce?

Na toto jest mezi námi zde mnoho názorů, o nichž spolu vedeme dialog. Nám se zamlouvá ta cesta, která lidstvo probouzí a uvede do obrazu pochopení. Již je dost klamu a pochlebování směrem k nám. Toto není to, co se od Vás očekává. My zde máme ruce svázané tímto přístupem. A nečekejte, že tím vyzýváním svatých jmen a jmen všech, kdo zde pobýváme, se něco změní. My zde jsme a střežíme co nám bylo uloženo od Otce, k tomuto úkolu jsme se zavázali a děje se tak na základě naší oddanosti tomuto poslání. Ale nikdy nebudeme iniciátory změn, neboť ty přichází k Vám skrze Vás a tím, co konáte. Rok 2020 je vnímán u nás jako další semknutí a poznání těch, co nesou změny v srdcích a nebojí se pohlédnout pravdě do očí, ať je jaká je.


Proto nesuďte a nezavrhujte to, co se všem jeví jako nepřijatelné, či se Vám ukazuje v jiném světle nežli ve skutečnosti jest. Ryzost uvidíte jen skrze proces poznání, jenž Vás dovede k poznání ryzosti toho, co jste předem, nebo na základě svých stereotypů označkovali nálepkami: "to je temné", "to je světlo", "to je láska", "to je nepřijatelné", "to není pravda", "to nejsem"...


Ano, zatím se toto komuniké jeví jinak nežli jste očekávali. Chcete slyšet o lásce a vším s tím spojeným dle Vašich představ, co má od nás k Vám proudit a v čem se chcete přímo koupat. O ano, tohle za tím ale skutečně je! Od nás je k Vám vysíláno vše na základě lásky, ale té opravdové. Té co nenasazuje růžové brýle. Té, co ukazuje vše takové jakým je a nesoudí ani neodsuzuje, neodmítá ani nepodstrkuje něco pro zalíbení a ukojenšení tužeb Vás, jenž si svoji pouť tvoříte tak, že ji pak netvoříte, ale upadáte do spousty představ někoho jiného nežli jste Vy sami.


Jsme zde skutečnými mistry a ne výplodem Vašich fantazií, představ či doktrín, které jsou uměle živeny jejich přívrženci. My jsme svobodné a ničím jiným nežli láskou Otce-Zdroje vedeny bytosti jenž stejně jako Vy plují po vlnách bytí a cítíme jejich změny jenž zapříčiňuje Vaše konání. Ať jsou výbojné či poklidné, jsou to jen ozvěny toho, co tvoříte. A my Vám můžeme buď pomoci zklidnit rozbouřené či rozproudit nehybné. Máme moc i zodpovědnost, máme v nás ryzost toho, co Vás může posouvat. Ale nejsme "hybateli", jsme pouze pro Vás "inspirací". A to, co může se stát přímo skrze nás ve Vaší rovině bytí, je možné mnoha cestami, neboť tak pravil Otec a tak se i děje!


Žehnáme Vám a přejeme mnoho chvil v pravdě se sebou...

540 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."