Our Recent Posts

Poselství - HORUS


"Zdravím Vás já HORUS, starodobý bůh, který vládl nad lidem Egypta do doby příchodu syna božího - Jeshua Christa.


Vím, že mnohým z Vás tohle sdělení nebude zapadat do kontextu Vašeho písma svatého a zápisu dějin, jak Vás učí Vaší učenci. Ale vězte, že mým úkolem bylo vésti staré civilizace severu dnešního kontinentu zvaného Vaší řečí Afrika a tzv. středního východu v té době zvaného Sumerská říše.


Já jsem byl poslán, abych zde vložil v 5. dimenzi základy technologii a propojil je s DNA zdejšího národa i půdou, kde tyto národy pobývaly, neboť je to spojení energií, které národ povznesou na jeho cestě za poznáním a vzestupu víry, technologie i porozumění zákonům universa.


Pomáhal jsem lidstvu pochopit, zda je možná existence v souladu s planetárními cykly i napomáhal jejich vyvoleným k cestě k nám nanebevstoupením mistrům. Ostatně pyramidy dodnes jsou funkční k tomuto cestování.


Těm, jenž jsou připraveni, jsou k dispozici portály, jenž Vám umožňují komunikaci s námi, nebo Vaše zapojení do misí v celém universu na straně světla. Bohužel druhá a ta hlavní funkce tohoto Vámi zvaného divu světa je v těchto dnech nefunkční.


Tyto monumenty vystavěné v uzlech magnetické mřížky Gaii v mých časech sloužily jako přijímače mocných energií, které sytily Gaiu energií Zdroje - Otce. Je po celé planetě skryto mnoho podobných zařízení, ale jen málo z nich je ještě částečně v provozu.


Ale vraťme se k tématu historie, kterou popisuje Vaše současná podoba písma svatého.


Před příchodem syna božího se objevilo pár proroků, kteří zprostředkovali jeho příchod. Všichni jistě znáte jméno otce židů Mojžíše. Ó ano, byl to on, kdo rozpoznal a byl seslán k reformě vnímání Zdroje - Otce Vás všech. Jeho úkolem bylo přiblížit učení vyvolených kněží, kteří dosáhli obrovských znalostí skrze svoje celoživotní pobývání ve školách mých chrámů vědění.


Ostatně i Mojžíš byl obeznámen s mnohými vědami i znalostmi mého učení. Ale cítil, že je třeba prohloubit a přiblížit učení všem lidem, ne jenom těm vyvoleným, kteří již v jeho čase toho učení zneužívali pro upevnění své nadvlády. Proto se jeho stoupenci odpojili od lidu Egypta, aby vytvořili civilizaci, jenž bude založena více na rovnosti přístupu k duchovnosti každého člověka, ale zároveň zodpovědnosti za své činy.


Jelikož tento krok vyžadoval poměrně dlouhou dobu a pouť přes složité a nehostinné země, bylo nutno ustanovit pro ně pravidlo 10 zákonů, které Vy znáte jako desatero přikázání ze starého zákona.


Ale vězte, že to je mé poselství Vám, že tyto zákony již nejsou určeny pro Vás v tomto čase! Žijete v době, kdy se svobodná vůle každého z Vás projevuje v každém rozhodnutí, které během této inkarnace vykonáte a podléhá pouze zákonům universa a rozhodně cokoliv vykonáte, není souzeno, pouze je přijato jako Vaše volba a další kroky na cestě životem si tímto určujete sami a taky sami plníte to, co jste si v této inkarnaci uložili.


Není v této době nic takového, jako prvotní hřích, jen je zde závoj nevědomí postavený mezi Vaší nesmrtelnou podstatu a Vás. Je to nutné nastavení pro procházení lekcí, které si Vaše nesmrtelná podstata určuje dle svého vývoje sama. A jedině Vy sami můžete tyto lekce zpracovávat úspěšně, nebo neúspěšně a posouvat se tak na cestě k Vašemu procitnutí a pochopení Vaší role v Universu.


Já HORUS Vám žehnám na Vaší cestě k porozumění všehomíra a přeji mnoho světla na Vaší pouti v tomto čase."25 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."